schermafbeelding-2015-11-23-om-14.20.09

Kiezen om te delen: sociale deelinitiatieven zijn een maatschappelijke keuze

door Herman Peeters
Origineel op De Wereld Morgen, maandag 23 november 2015

Delen is meer aanwezig dan we vermoeden, en het belang ervan lijkt alleen maar toe te nemen. Iedereen maakt bewust of onbewust gebruik van open source software op zijn computer. Via Facebook delen we informatie met vrienden, of gewoon met iedereen. Wie een kamer vrij heeft kan die via Airbnb verhuren. Dichtbij maken deelinitiatieven opgang zoals autodelen, het delen van gebruiksvoorwerpen, het delen en gezamenlijk beheren van publieke ruimten, met complementaire munten enzovoort. Nieuwe internettoepassingen maken delen gemakkelijker dan ooit.
De recente opgang van het delen opent perspectieven op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Maar het stelt ons ook voor vragen. Wie er zich op toelegt kan door te delen een stuiver uitsparen of bijverdienen. Dit lijkt handig voor wie het niet breed heeft, maar tegelijk blijken ook de marktspelers het delen ontdekt te hebben om nieuwe markten aan te boren, kosten te drukken of de bestaande regels te omzeilen. Deze ontwikkeling nodigt ons dan ook uit tot een reflectie over de plaats die we het delen en het beheer van gemeengoed in onze samenleving toekennen.

Eén naam, veel gezichten

Deeleconomie is een fenomeen met veel gezichten. Wanneer we spreken over deeleconomie veronderstellen we meteen de creatie van meerwaarde via het delen. Deze meerwaarde kan economisch, ecologisch of sociaal zijn, naargelang het karakter of de typologie van het deelinitiatief. Het kan commercieel of niet-commercieel van aard zijn, centraal of decentraal beheerd worden en op een lokale of globale schaal opereren. Wie iemand een lift aanbiedt via Uber deelt op een commerciële, centraal gestuurde globale wijze. Wie daarentegen zijn auto inzet bij het Gentse autodeelinitiatief Dégage participeert aan een niet-commercieel, lokaal en decentraal beheerd initiatief.

Uit economisch oogpunt zijn beide systemen effectief. Het bestaande potentieel van de wagen wordt optimaal benut. Op ecologisch vlak is de winst bij beiden eveneens duidelijk: minder auto’s op de weg betekent een lagere belasting van het milieu. Op sociaal vlak is het bepalen van de meerwaarde heel wat onduidelijker. Op microniveau lijken in beide systemen zowel de gebruiker als de aanbieder te winnen. De gebruiker hoeft zich geen wagen aan te schaffen, wat een grote kostenbesparing betekent, terwijl de aanbieder een deel van zijn investeringskost terugverdient.

Op macroniveau doen zich effecten voor die minder onder controle zijn. De zwaarder gereguleerde taxidiensten ondervinden een concurrentienadeel van Uber en dreigen uit de markt geprijsd te worden. Voor economisten is dit echter geen zwaar probleem. De chauffeur die hierdoor zijn job verliest heeft weldegelijk pech, maar is onderweg naar een productievere job. Een ander probleem dat opduikt is dat Uber mensen weghoudt van het publieke openbaar vervoer, zodat dit duurder wordt voor de gemeenschap.

Sociaal potentieel

Anderzijds zijn er uit sociaal oogpunt overwegingen te maken die voor lokale, decentraal georganiseerde non-profit initiatieven pleiten. Praktijken op lokaal vlak kunnen een grote betrokkenheid van de deelnemers organiseren. Ze zijn niet alleen vitaal, maar stimuleren tegelijk het vrijwilligerswerk en versterken het sociaal kapitaal in de buurt. De complementaire munt Toreke in het Gentse Rabot is een goed voorbeeld. Of wie bijvoorbeeld lid wordt van Dégage krijgt elk jaar een uitnodiging voor een barbecue waar de werking wordt besproken en men onderlinge vertrouwensbanden smeedt.

Uit het voorgaande besluiten om volledig in te zetten op non-profit-deelinitiatieven is nog iets te voorbarig. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vooral de hoger opgeleide middenklasse aan deelinitiatieven participeert. Mensen met een lagere scholing bedienen zich er minder vlot van. Dit is ook de ervaring van een aantal LETS-groepen die gepoogd hebben om kwetsbare gezinnen te betrekken. Ook moet opgemerkt worden dat de deeleconomie de bestaande sociaal-economische orde eerder bevestigt dan verstoort. Wie niet bezit ziet zijn bijdrage aan het gemeengoed niet rechtstreeks omgezet in een groter vermogen. Dit komt omdat herverdeling niet wezenlijk het DNA uitmaakt van de deeleconomie. Dit in tegenstelling tot de sociale zekerheid en ons belastingsysteem. Dit geeft meteen de plaats aan die we deeleconomie moeten toekennen ten aanzien van de publieke sociale bescherming. Deeleconomie kan hier alleen aanvullend en nooit vervangend ingezet worden.

Naar een herverdeeleconomie

Deeleconomie kan gemakkelijk een horizontale solidariteit tot stand brengen. Verticale solidariteit is minder evident. Voor dit laatste zijn systemen nodig waarbij sterkeren meer bijdragen en zwakkeren meer gebruiken. De digitale omgeving waarin de deeleconomie zich vandaag veelal ontwikkelt is een doorkruisende factor. Het is niet vanzelfsprekend om in een internetomgeving waar ogenschijnlijk iedereen gelijk is en de ongelimiteerde vrijheid van ondernemen en consumeren ons toelacht, sociale correcties in te bouwen. Een digitaal platform dat dit zou doen dreigt al gauw een leeg platform te worden. Bovendien versterken digitale en sociale uitsluiting elkaar wederzijds.

Het is bijgevolg meer voor de hand liggend om zich uit sociaal oogpunt toe te leggen op lokale gedeelde systemen van ‘onderlinge hulp’ die een grote participatie van zwakkeren nastreven of op systemen die collectief bezit voorop stellen zoals we die in historische commons terugvinden. Van dit laatste is de Community Land Trust een goed voorbeeld. Een sociaal georiënteerde deeleconomie streeft naar een grotere autonomie van de deelnemer t.a.v. de factoren die zijn bestaan determineren.

Burgerinitiatieven op een sociale leest geschoeid

Kan de deeleconomie dan zo georganiseerd worden dat zij een hefboom wordt voor opwaartse sociale mobiliteit voor zwakke groepen? Zeker. Men dient hierbij als initiatiefnemer een aantal specifieke principes voorop te stellen:

Op de eerste plaats dienen initiatieven die sociale stijging als uitgangspunt nemen, een ander waardenkader te hanteren en solidariteit en sociale inclusie boven winst te stellen.
Tussen de deelnemers moeten duidelijke afspraken gemaakt worden om een vermarkting van het gemeengoed tegen te gaan en overconsumptie te vermijden.
Om zwakkere groepen te bereiken dient er ingezet te worden op specifieke werkvormen. Zo is het niet onlogisch om initiatieven op te zetten die enkel voor zwakke groepen toegankelijk zijn teneinde de bindende kracht van de lotsverbondenheid te laten werken. Deze initiatieven dient kunnen best geënt worden op bestaande netwerken waar relatief veel laaggeschoolden aan participeren, zoals volkstuinen, voetbalclubs, carnavalverenigingen… Sociaal-economisch zwakkeren hanteren immers vaak informele vormen van onderlinge hulp.
Ook dient men domeinen te selecteren die een grote betrokkenheid van de doelgroep garanderen. Door bijvoorbeeld in te zetten op een initiatief voor het delen en beheren van ruimte in een kansarme wijk, verkrijgt men het effect dat de doelgroep zelf de vruchten van het initiatief zal plukken.
Men kan zich laten inspireren door historische modellen van delen, de zogenaamde commons, die het zwakkere deel van de bevolking bevoordeelden. Deze initiatieven hadden tot doel om iedereen in zijn bestaan te laten voorzien.
Tenslotte dient de overheid in dit soort innovatieve praktijken te investeren. Zij vergen immers een specifieke aanpak en begeleiding. Er moet meer geïnvesteerd worden in mensen die met minder kansen aan de start komen.

De overheid als partner

Bij de ontwikkeling van een sociale deeleconomie is er voor de overheid een belangrijke rol weggelegd. Ze kan tal van taken op zich nemen die de creatie van maatschappelijke meerwaarde aanmoedigen. Ze kan grids voorzien voor startende initiatieven. Dit kan de vorm aannemen van administratieve advisering. Ze kan een wettelijk kader uitbouwen voor gemeenschappelijk bezit en gebruik. Ze kan ook bijkomende regelgeving creëren voor bescherming en verzekering van vrijwilligerswerk of het fiscaal vrijstellen van kleine opbrengsten uit gemeengoed.

Ze kan fysieke ruimte vrijmaken voor de ontwikkeling van sociale burgerinitiatieven zoals het voorzien in ontmoetingsruimtes, terreinen voor coöperatieve windmolens, en dergelijke. Ze kan regels wegnemen of versoepelen die de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven hinderen. Denken we bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die geloofsgemeenschappen zouden hebben mochten zij zonnepanelen op gebedshuizen kunnen plaatsen en aan leden en omwonenden een dividend uit kunnen keren. En ze kan drempels tot participatie verlagen. Zo zouden OCMW’s voorafbetalingen kunnen doen voor de aankoop van een aandeel van een coöperatieve nutsvoorziening dat naderhand in schijven kan terugbetaald worden.

Via een gericht stimulerend optreden van de overheid kunnen sociaal innovatieve praktijken in de deeleconomie een opstap bieden naar een sterkere maatschappelijke positie van zwakkere groepen. Toch is hier een belangrijke randbemerking bij te formuleren. Onderzoeken hebben aangetoond dat sociaal innovatieve praktijken beter renderen tegen de achtergrond van een herverdelende staat die er voor zorgt dat onderaan de samenleving de mazen van het net goed gesloten zijn.

Herman Peeters

Deze bijdrage verscheen in kortere vorm in Frank, het tijdschrift van Samenlevingsopbouw-Gent.

Bronnen:

http://platformsocialbusiness.nl/definities-van-de-deeleconomie/
https://about.ing.be/Over-ING/Press-room/Press-article/Deeleconomie-kent-groot-groeipotentieel-in-Belgie-2.htm
http://www.oikos.be/english/item/709-schor-over-de-deeleconomie
Bauwens, M., De wereld redden, Antwerpen, 2013
De Moor, T., Homo Coöperans, Utrecht, 2013
Van Bouchaute, B., Depraetere, A. Oosterlynck, S., Schuermans, N.: Solidariteit in diversiteit, in: Over gevestigden en buitenstaanders, Leuven, 2014
Mariën, I. en Van Audenhove, L., Digitale inclusie: het middenveld als structurele partners. In: Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2012, Oases, p. 320.

anacy2

’The Social Commons’ of ’Sociaal Gemeen Goed’

DOOR: Francine Mestrum/Attac Vlaanderen
Origineel gepubliceerd op 29 oktober 2015

(Originele bron: Attac-Vlaanderenn, foto van website filosophersforchangeosophersforchange)

Van sociale bescherming naar een sociaal gemeen Sociale bescherming staat hoog op de agenda vandaag. In 2012 keurde de Internationale Arbeidsorganisatie een aanbeveling goed over ‘sokkels’ van sociale bescherming. Men kan stellen dat dit een minimale agenda is, maar mochten alle mensen in de hele wereld deze rechten inderdaad krijgen, dan zou het een onvoorstelbare sociale vooruitgang betekenen.

De Belgische ngo’s zijn gestart met een nieuwe campagne over sociale bescherming. Het is een agenda die veel verder gaat, die sociale bescherming inderdaad als een mensenrecht ziet, ze universeel en op niet-commerciële wijze wil toepassen. Ik wil nog een stapje verder zetten en pleiten voor een ‘sociaal gemeen’, voor hier en voor het Zuiden. Waarom? Het valt op dat telkens je sociale bescherming wil bepleiten, veel jongeren meteen de andere kant op kijken.

Sociale bescherming! Iets uit de oude tijd! Dat hebben zij toch niet nodig! En het klopt dat veel jongeren niet echt behoefte hebben aan de solidariteit van de rest van de samenleving, tenzij …, ja, tenzij ze een fiets- of auto-ongeval hebben, tenzij ze plots ziek worden, tenzij ze denken aan de toekomst … Want je zal maar alles uit je eigen zak moeten betalen als je in het ziekenhuis ligt. Of je zal maar net genoeg verdienen om te kunnen leven, zonder iets te kunnen sparen voor je pensioen.

Maar het blijft een uitdaging om dit oude systeem op een aantrekkelijke manier te kunnen voorstellen aan jongeren, om uit te leggen dat dit toch precies de solidariteit is die ze doorgaans wel verdedigen. Spreken over ‘commons’ kan dan helpen, want de commons, het gemeen, daar staan de meesten wel achter. Het wijst op meer en meer gedeelde verantwoordelijkheid, het wijst op concrete solidariteit in plaats van op een abstract gegeven waarvan men de finesses niet kent.

Het zou natuurlijk niet erg fair zijn om een ‘gemeen’ te bepleiten en dat gewoon als een synoniem van de bestaande sociale bescherming te zien. De bestaande systemen zijn vijftig of honderd jaar oud en beantwoorden niet altijd even goed als toen aan wat vandaag de behoeften zijn. De maatschappij is veranderd en de samenleving is veranderd. Ook de sociale bescherming moet dus veranderen én verbeteren. Niet voor niets spreken sommigen van een ‘kathedraal’ als ze het over onze sociale zekerheid hebben, of over de ‘belangrijkste revolutie van de 20ste eeuw’. Toch moet er hier en daar wat bijgeschaafd worden, moeten de vele hindernissen om toegang te krijgen tot bepaalde rechten worden weg gewerkt, kunnen de vele bijbouwsels van de afgelopen decennia in één coherent geheel worden herverpakt.
Met een nieuwe naam – het sociaal gemeen – kan aan een nieuwe en betere inhoud worden gewerkt, om mensen méér bescherming te bieden. Tenslotte is het een feit dat de meeste mensen die sociale bescherming niet echt als van hen beschouwen. Ze zien het als iets van de overheid, van de vakbonden, van de mutualiteiten, van afwezige abstracte organisaties ergens in Brussel. Nochtans zijn wij het allemaal samen die voor onze sociale bescherming hebben betaald, met sociale bijdragen en met belastingen.

De sociale bescherming is van ons en van niemand anders, vandaar dat een benadering via het gemeen echt aangewezen is. Het zijn drie belangrijke redenen om over te stappen van ‘sociale bescherming’ naar een ‘sociaal gemeen’. Tel daarbij dat de sociale bescherming vandaag de dag hoe dan ook aan het veranderen is en bovendien wordt bedreigd. Ze is aan het veranderen door het soberheidsbeleid dat nu ook in de Westeuropese landen wordt gevoerd en rechtstreeks leidt tot afbouw van de uitkeringen en zelfs van sommige rechten. Dit zijn neoliberale hervormingen die nergens voor nodig zijn en de mensen kwetsbaar maken.
Onze sociale bescherming wordt bedreigd door de onderhandelingen die bezig zijn over internationale handelsverdragen waardoor de dienstverlening aan internationale concurrentie wordt bloot gesteld. Maar de sociale bescherming wordt ook bedreigd door de groeiende belangstelling voor het basisinkomen, een individualistische liberale oplossing die onmogelijk samen met de sociale bescherming kan bestaan en daarenboven de arbeidsmarkt en ons streven naar meer gelijkheid ernstig kan uithollen.

Wat bedoel ik dan met een ‘sociaal gemeen’ en wat kan het betekenen? Hoe het sociaal gemeen er in de toekomst zal uitzien, is moeilijk te zeggen, aangezien het de samenlevingen zelf zijn die er vorm moeten aan geven. Vast staat wel dat enkele algehele principes moeten gewaarborgd blijven, zoals respect voor universele mensenrechten, niet-commercialisering, horizontale solidariteit van allen met allen. Kortom, de grote principes die aan de basis liggen van onze bestaande sociale bescherming. Hoe en in welke mate we dit willen uitvoeren moet door de samenleving zelf worden bepaald. Op die manier kan men eerst en vooral de mensen weer bij de sociale vooruitgang betrekken. Ze moeten duidelijk weten dat het om hun rechten gaat en dat zij het zijn die er democratisch en participatief moeten over beslissen. Het kan niet dat het regeringen en parlementen zijn die zonder of met minimaal overleg aan de sociale rechten gaan sleutelen.

Wij zijn het die moeten beslissen over wat we willen en niet willen. Ten tweede kan door het organiseren van overleg met de mensen, de samenleving zelf worden beschermd. Het neoliberalisme staat een doorgedreven atomisering voor, en dat brengt, op termijn, de samenleving en dus ook de solidariteit in gevaar. Ten derde kan een bespreking van de sociale bescherming er toe leiden dat de rechten worden uitgebreid en versterkt. We hebben allemaal bescherming nodig, een leven lang, en een besef daarvan kan helpen om het systeem te verbreden en coherenter te maken. Het heeft immers geen zin meer om rechten toe te kennen in functie van je statuut op de arbeidsmarkt. En wordt het niet dringend noodzakelijk om ook een paar milieurechten op te nemen, zoals het recht op water?

Wanneer men daarover begint na te denken, stelt men al gauw vast dat het huidige economische systeem eveneens zal moeten veranderen om een hele samenleving te beschermen. Er is al erg veel geschreven over de nieuwe kenniseconomie die sowieso tot een andere arbeidsmarkt zal leiden. En hoe dan ook is het duidelijk dat een economie die enkel streeft naar winst, de natuur en de zorgtaken buiten beschouwing laat, geen grote toekomst kan hebben. Of met andere woorden, het is duidelijk dat een systeem van sociale bescherming alleen de economie niet kan veranderen, maar ze kan er wel sterk toe bijdragen dat er over wordt nagedacht en dat met veranderingen wordt begonnen. En dat kan dan weer tot het inzicht leiden dat de economie toch in dienst moet staan van de samenleving, dat ze goederen en diensten moet produceren waar de mensen behoefte aan hebben. Of nog, met andere woorden, dat ze moet zorgen voor de mensen. En zo is de cirkel eigenlijk rond.

De economie moet zorgen voor de mensen, zoals het milieubeleid moet zorgen voor de natuur en zoals de sociale bescherming moet zorgen voor ons allen. De zorg kan centraal komen te staan, de zorg voor het leven van mens, samenleving en natuur. Met een sociaal gemeen, zo blijkt dan, kan je zorgen voor de duurzaamheid van het leven. Hoe de sociale bescherming van de toekomst er kan uitzien, is niet te voorspellen. Het hangt af van de machtsverhoudingen in de samenleving en van het democratisch gehalte van de gesprekken. Maar het is duidelijk dat kan en moet nagedacht worden over de (on)voorwaardelijkheid van het leefloon, over de individualisering van rechten, over de arbeidsduur, over de verdeling tussen bijdragen en belastingen.
Wat ik met dit boek wil duidelijk maken is dat de sociale bescherming geenszins een instrument van het kapitalisme is, ze kan zoveel meer zijn dan een correctiemechanisme. Sociale bescherming kan net zo goed een instrument worden voor systeemverandering, maar dan in positieve zin, met aandacht voor het leven. Het sociaal gemeen is een project voor de lange termijn, maar er mee beginnen op een ogenblik dat onze verzorgingsstaten worden bedreigd, is zeker geen slechte keuze. Trouwens, voor linkse partijen is dit een gouden kans. Hoe beter dan met een belofte van méér sociale bescherming en meer participatie kan je mensen voor je project winnen?
—————-
Te bezoeken: www.socialcommons.eu
Francine Mestrum ‘The Social Commons. Rethinking Social Justice in Post-Neoliberal Societies’ werd geschreven in het Engels. Er is op de website www.socialcommons.eu ook een samenvatting in het Nederlands beschikbaar. Ze zijn beide gratis beschikbaar. Aangezien het project geen enkele subsidie ontvangt en met particuliere middelen wordt gefinancierd, is elke financiële bijdrage e

images

De tien geboden van peer-productie en de commons-economie

Originele tekst eerder gepubliceerd op de blog van de P2P Foundation en Wired

Voor een vrije, eerlijke en duurzame productiewijze en waardecreatie

Michel Bauwens, Berlijn, Oktober 23, 2015, voor de “Uncommons conferentie”

Zoals we elders probeerden aan te tonen, heeft het ontstaan van op commons gerichte peer-productie een nieuwe logica in het leven geroepen voor de samenwerking tussen open productieve gemeenschappen die gedeelde hulpbronnen (commons) creëren aan de hand van bijdragen, en marktgerichte entiteiten die toegevoegde waarde creëren bovenop of langs deze gedeelde commons.

Deze tekst handelt over ontluikende praktijken die een inspiratiebron kunnen zijn voor de nieuwe entiteiten van de ethische economie. De belangrijkste doelstelling is het creëren van nieuwe entiteiten die de traditionele bedrijfsvormen met hun winstmaximaliserende praktijken van waarde-extractie overstijgen. In plaats van extractieve kapitaalvormen hebben we generatieve vormen nodig die waarde co-creëren met en voor de commoners.

Voor de verklaring van de nieuwe praktijken, gebruik ik dezelfde formule als die van de Tien Geboden. Ze bestaan reeds allemaal onder verschillende gedaanten, maar moeten nog veralgemeend en geïntegreerd worden. Wat de wereld, de mensheid en alle wezens die de invloed ondergaan van onze activiteiten nodig hebben, is een productiewijze en productieverhoudingen die zowel vrij, eerlijk als duurzaam zijn.

Open en vrij

1. Gij zult open bedrijfsmodellen gebruiken die steunen op gedeelde kennis.

Gesloten bedrijfsmodellen zijn gebaseerd op artificiële schaarste. Hoewel kennis een niet- of zelfs anti-rivaliserend goed is waarvan de gebruikswaarde toeneemt naarmate het meer wordt gedeeld, en hoewel het in digitale vorm gemakkelijk kan gedeeld worden tegen zeer lage marginale kost, creëren veel extractieve bedrijven opzettelijk artificiële schaarste om rente te kunnen onttrekken aan het creëren of het gebruik van gedigitaliseerde kennis. Via legale onderdrukking of technologische sabotage worden goederen die natuurlijk kunnen worden gedeeld kunstmatig schaars gemaakt om extra winsten te genereren.

Dat is hemeltergend in een context waarin technische kennis in staat is levens te redden en de planeet te helen. Het eerste gebod is daarom het ethische gebod om te delen wat kan worden gedeeld, en om alleen marktwaarde te creëren bij hulpbronnen die schaars zijn, en toegevoegde waarde te creëren bovenop of langs deze commons. Open bedrijfsmodellen zijn marktstrategieën die gebaseerd zijn op de erkenning van natuurlijke overvloed en de weigering om een inkomen te genereren door die kunstmatig schaars te maken.

Meer informatie (in het Engels) is te vinden hier

Eerlijk

2. Gij zult werken via open coöperatieven

Er worden veel meer nieuwe ethische en generatieve entiteiten opgericht die meer in harmonie zijn met de uit bijdragen gecreëerde commons. De sleutel hierbij is om te kiezen voor postbedrijfsvormen die toelaten dat de bijdragende commoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Vooral open coöperatieven komen hiervoor in aanmerking. Ze hebben de volgende kenmerken:

1. Ze zijn doelgericht en hebben een sociale doelstelling die verbonden is aan de creatie van gedeelde hulpbronnen
2. Ze worden beheerd volgens een multi-stakeholdermodel, waarbij iedereen betrokken wordt die beïnvloed wordt door de werkzaamheden of bijdragen levert tot de betrokken activiteit
3. Ze verbinden zich statutair en volgens hun eigen regels met de productieve gemeenschappen voor het co-creëren van commons.

Ik voeg daar vaak nog een vierde voorwaarde aan toe, namelijk dat ze organisatorisch een globale visie hebben ten einde een tegenmacht te kunnen creëren tegenover de extractieve multinationals.

Coöperatieven zijn maar één van de potentiële vormen die commons-vriendelijke marktentiteiten kunnen aannemen. We zien ook de opkomst van meer open entiteiten zoals neo-tribale vormen (denk aan de werkwijze van de gemeenschap rond Ouishare), of meer strak georganiseerde nieuwe modellen zoals Enspiral.org, Las Indias of de Ethos Foundation. Een nog opener vorm is het soort van netwerk waarvoor de gemeenschap rond de open wetenschappelijke hardware Sensorica heeft gekozen. Ze wil de bijdragen strakker koppelen aan de gegenereerde inkomsten door alle microtaken in het beloningssysteem toe te laten aan de hand van open value accounting of contibutory acccounting (verder meer hierover).

Gij zult hierover meer informatie (in het Engels) vinden hier

3. Gij zult gebruik maken van Open Value Accounting (“open-waarde-boekhouding”) of Contibutory Accounting (“bijdragende boekhouding”)

Peer-productie is gebaseerd op vrije, gedistribueerde taken van bijdragers die werken binnen een samenwerkingsinfrastructuur gedreven door een open gemeenschap. De traditie van een baan met vaste taakbeschrijving in ruil voor een salaris is allicht niet de meest aangewezen manier om de bijdragers tot dergelijke processen te belonen. Vandaar de geboorte van de open-waarde-boekhouding of bijdragende boekhouding, een praktijk die al bestaat bij Sensorica. Het systeem bestaat erin dat elke commoner bijdragen kan leveren, ingelogd naargelang een projectnummer, en ‘karmapunten’ krijgt na een peer-evaluatie. Als er inkomsten worden gegenereerd, dan vloeien die naargelang de gewogen bijdragen, zodat elke commoner op een eerlijke manier wordt vergoed. Bijdragende boekhouding of andere gelijkaardige oplossingen zijn belangrijk om te vermijden dat enkel een beperkt aantal bijdragers die dichter bij de markt staan zich alle waarde die door een veel grotere gemeenschap werd gecreëerd, zouden toe-eigenen. Open boekhouding verzekert een transparante (her)verdeling van de waarde voor alle deelnemers.

Gij zult meer informatie (in het Engels vinden hier

4. Gij zult een eerlijke verdeling van gemeenschappelijk gecreëerde waarde verzekeren via CopyFair Licenties

De copyleft licenties laten iedereen toe om de noodzakelijke kenniscommons te hergebruiken, op voorwaarde dat elke verandering en elke verbetering aan dezelfde commons wordt toegevoegd. Dat is een groot voordeel, maar we mogen daarbij de noodzaak tot eerlijkheid niet uit het oog verliezen. Wanneer we overgaan tot fysieke productie die middelen vergt voor gebouwen, grondstoffen en lonen, zien we dat een dergelijke licentie de onbeperkte commerciële exploitatie van de commons door extractieve modellen in de hand werkt. We moeten dus verzekeren dat het delen van kennis behouden blijft, maar wederkerigheid vragen voor de commerciële exploitatie van de commons zodat er een gelijk speelveld ontstaat voor de economisch ethische spelers die de sociale en ecologische kosten internaliseren. Dit wordt bewerkstelligd door copyfair licenties die wederkerigheid vragen in ruil voor het recht op commercialisering, met behoud van het volledig delen van de kennis.

Gij zult meer (Engelstalige) informatie vinden hier

5. Gij zult solidariteit bedrijven en de levens- en werkrisico’s verminderen via commonfare-praktijken

Aangezien een van de grote gevolgen van de financiële en neoliberale globalisering de geleidelijke verzwakking van de macht van nationale staten is, bestaat er vandaag een sterke en geïntegreerde poging om de solidariteitsmechanismen, ingebed in het model van de welvaartsstaten, terug te schroeven. Zolang we de macht niet hebben om het tij te doen keren, is het noodzakelijk dat we substantiële gedistribueerde solidariteitsmechanismen heropbouwen, een praktijk die we “commonvaart” (versus welvaart) kunnen noemen. Voorbeelden als het Broodfonds (Nederland), Friendsurance (Duitsland) en de “health sharing ministries” (U.S.), of coöperatieve entiteiten zoals Coopaname in Frankrijk laten nieuwe vormen van gedistribueerde solidariteit zien die kunnen worden ontwikkeld om ons te beschermen tegen levens- en werkrisico’s

Gij zult meer (Engelstalige) informatie hierover vinden hier

Duurzaam

6. Gij zult open en duurzame ontwerpen gebruiken voor een open source circulaire economie

Productieve open gemeenschappen verzekeren maximale participatie via modulariteit en granulariteit. Omdat ze opereren in een context van gedeelde en overvloedige middelen, is de praktijk van geplande slijtage -die geen fout is maar een kenmerk van winstmaximaliserende bedrijven- volledig vreemd aan hen. Ethische ondernemersentiteiten zullen daarom deze open en duurzame modellen gebruiken en duurzame goederen en diensten produceren.

Gij zult meer (Engelstalige) informatie hierover vinden hier

7. Gij zult verder gaan dan uitsluitend te steunen op onvolkomen prijssignalen van de markt en overgaan tot wederzijdse coördinatie van de productie via open aanvoerketens en open boekhouding.

Wat besluitvorming is voor planning en het prijsmechanisme voor de markt, is wederzijdse coördinatie voor de commons.

We zullen nooit komen tot een duurzame ‘circulaire economie’ waarbij de output van het ene productieproces gebruikt wordt als de input voor een ander, als we gesloten aanvoerketens gebruiken en als elke samenwerking onderworpen is aan pijnlijke onderhandelingen in een weinig transparante omgeving. Maar ondernemingscoalities die reeds onderling afhankelijk zijn door hun bijdragen aan collaboratieve commons kunnen ecosystemen van samenwerking creëren aan de hand van open aanvoerketens waarin de productieprocessen transparant worden en waarbij elke participant zijn gedrag kan aanpassen gebaseerd op de beschikbare kennis binnen het netwerk. Overproductie doet zich niet voor wanneer de werkelijke productie van het netwerk algemene kennis wordt.

Gij zult meer (Engelstalige) informatie hierover vinden hier

8. Gij zult cosmo-lokalisering bedrijven

Als het licht is, is het globaal, als het zwaar is, is het lokaal: dit is het nieuwe principe van commons gebaseerde peer-productie, waarbij kennis wereldwijd wordt gedeeld maar de productie kan plaatsvinden op basis van de vraag en gebaseerd op werkelijke noden via een netwerk van gedistribueerde co-working ateliers en microfabrieken. Sommige studies hebben aangetoond dat tot tweederden van de grondstoffen en energie niet naar de productie gaan, maar naar transport. Dit is duidelijk onhoudbaar. Een terugkeer naar plaatselijke productie via herlocalisering is een voorwaarde sine qua non voor de overgang naar duurzame productie.

Gij zult meer (Engelstalige) informatie hierover vinden hier
http://p2pfoundation.net/Category:Sustainable_Manufacturing

9. Gij zult fysieke infrastructuur wederzijds delen

Platformcoöperatieven, datacoöperatieven en fairshare-vormen van gedistribueerde eigendom kunnen worden aangewend om samen de productie-infrastructuur te bezitten.

De zogenaamde deeleconomie van Airbnb en Uber is verkeerd genoemd, maar toont niettemin het potentieel aan van middelen die anders niet zouden worden gebruikt. Co-working, skill-sharing, ride-sharing zijn voorbeelden van de vele manieren waarop we middelen kunnen delen en hergebruiken om de thermodynamische efficiëntie van onze consumptie dramatisch te verhogen.

In de juiste context van co-eigendom en co-governance, kan een echte deeleconomie gigantische voordelen opleveren op het vlak van een verminderd gebruik van hulpbronnen. Onze productiemiddelen, inclusief machines, kunnen wederzijds gedeeld worden, in eigen eigendom, door al degenen die de waarde creëren.

Gij zult meer (Engelstalige) informatie hierover vinden hier

10. Gij zult generatief kapitaal mutualiseren

Generatieve kapitaalvormen kunnen niet steunen op een extractief geldaanbod dat gebaseerd is op samengestelde interest verschuldigd aan extractieve banken. We moeten af van de 38% rente die in alle goederen en diensten vervat is en ons geldsysteem veranderen, en het gebruik van wederzijdse kredietsystemen substantieel verhogen.

Gij zult meer (Engelstalige) informatie hierover vinden hier

Vertaling Jean Lievens

Alles suggesties voor verbeteringen aan de vertaling welkom op info@jeanlievens.be

utrecht-meent-het-commons-unusual-business-casco

Over (Un)usual Business

(Un)usual Business is een enthousiaste groep commoners, opgericht door Casco – Office for Art, Design and Theory in samenwerking met Kritische Studenten Utrecht.

Wij zijn georganiseerd als een collectief. Dat betekent dat we functioneren zonder hiërarchie en beslissingen nemen op basis van consensus. We doen onderzoek naar de commons, in nauwe samenwerking met mensen die onze waarden delen en groepen die deze in de praktijk brengen. Door ook zelf als een commons te functioneren, met kennis als ons hulpmiddel, is onze praktijk tegelijk een vorm van zelf-educatie.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is een visueel experiment, in de vorm van een website, om bestaande praktijken van commoning in kaart te brengen. Daarnaast organiseren we evenementen en publiceren we ons collectieve onderzoek zowel online als op papier, om onze gemeenschap te versterken en dialoog aan te moedigen.

Visie

We streven ernaar om democratische controle te nemen over de gemeenschappelijke middelen om ons in onze dagelijkse behoeftes te voorzien en te veranderen hoe we ons tot elkaar verhouden. We zetten ons in voor een wereld waarin economische en sociale relaties zijn gebaseerd op zelforganisatie, zorgzaamheid, solidariteit en duurzaamheid.

Missie

We werken vanuit de overtuiging dat lokale, alternatieve economische praktijken mogelijkheden bieden om sociale verandering teweeg te brengen. Door fysieke en virtuele ontmoetings-ruimtes te faciliteren, hopen wij te leren van onze mede-commoners. Zo produceren, verzamelen en delen we kennis kennis over hoe we elkaar kunnen ondersteunen en gemeenschappen kunnen opbouwen gebaseerd op de commons.

URL: http://www.unusualbusiness.nl

e-mail: info@unusualbusiness.nl

130831_we-commonsjos_p1070456

‘Josaphat mag niet aan de privé verpatst worden’

Fragment artikel ut Brussel Nieuws 16/09/2015
Anno 2015 wil de Brusselse regering een nieuwe stadswijk op de oude spoorsite van Josaphat. Het kocht die tien jaar geleden van de Belgische spoorwegen, met de bedoeling om er een nieuwe (Europese) wijk uit de grond te stampen.

Jospahat Commons wil mee in de cockpit zitten. Ze zet hiervoor het ‘commons’ -idee in. Daarbij staat de gemeenschap voorop.

De Josaphat-site is van iedereen, dus moet de gemeenschap ook betrokken worden bij de woningproductie. “Het is een andere manier van governance. We stellen voor dat de Maatschappij voor Vastgoedverwerving (het vehikel van de Brusselse regering dat nu eigenaar is, SVG), de gronden overdraagt aan een stichting waarin de overheid, de gebruikers en de gemeenschap gelijk in participeren. We willen geen tegenvoorstel formuleren, maar het terrein is publiek goed en mag niet zomaar, via een verkaveling, in handen van de privé terechtkomen,” zegt An Descheemaeker van Josaphat Commons.

Van de website:
“Commons Josaphat is een autonoom platform zonder politieke banden. Het verenigt bewoners, militanten en verenigingen. Wat ons bindt is het idee dat onze stad bestuurd kan worden als een commons, een gemeengoed. Binnen onze groep vermeiden we zo veel mogelijk hiërarchische verhoudingen. Iedereen draagt bij wat hij of zij kan, vanuit haar eigen kennis, bekwaamheid en goesting.

De acties en projecten worden gedragen door werkgroepen en door een algemene vergadering waar alle vorderingen worden samen gelegd en waar de strategische beslissingen worden genomen. De acties kunnen alle kanten uit: het tijdelijk gebruik van de site, een ideeënoproep, een maquette, allerlei ateliers. Commons Josaphat heeft ook deelgenomen aan de projectoproep “Duurzame wijken” van Leefmilieu Brussel.

We willen samen, voor juni 2014, een alternatief lastenboek voor de ontwikkeling van deze buurt uitwerken, en zelf al een eerste ontwerp voorstellen, een ontwerp dat toont hoe wij ons de buurt verbeelden, door de commons her uit te vinden.

HET JOSAPHAT TERREIN

Een terrein in Schaarbeek, Josaphat genaamd, ligt vandaag volledig braak. Deze vastgoedreserve, 32 voetbalvelden groot, is eigendom van het Brussels Gewest, dat er een groot stadproject op wil realiseren. Zo’n buurt, in zo’n context, dan ligt speculatie op de loer. De groep Commons Josaphat wil een project uitdenken voor dit terrein dat geïnspireerd is door het idee van de Commons.

En dat wil zeggen ? Een paar politici en een handvol experts, hoe deskundig ze ook mogen zijn, kunnen nooit voldoende inzicht hebben om alleen te beslissen over de toekomst van 24 ha.

We wensen dat alle burgers die iets met het terrein te maken hebben mee kunnen beslissen: zij die in de buurt wonen, zij die er later zullen wonen, zij die er hun hond zullen uitlaten, zij die er zullen werken of er op uitkijken vanop het balkon.

We willen aan de overheid een voorstel doen voor de weg naar een invulling van het terrein. Daarvoor willen we beslissingsmacht geven aan een assemblee waarin iedereen die belang heeft bij de toekomst van Josaphat vertegenwoordigd is. Zo willen we het recht op de stad opeisen en bijdragen aan de cultuur van de commons in Brussel.

Om dat te bereiken hebben wij beslist dat we samen zullen nadenken over een stad waar alles wordt beheerd als een gemeenschappelijk goed: de aarde, het water, de biodiversiteit, de economie, de openbare ruimte, het sociale, de mobiliteit, de woningen, de opvoeding, de cultuur, en zo voort. Voor de verkiezingen zullen we hier geen akkoord over bekomen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat er, in de pre-electorale periode, over gedebatteerd wordt, en dat is al niet niets.

Vervoeg Commons Josaphat om na te denken, te dromen, te debatteren, te bezetten, om actief ons recht op de stad uit te oefenen, ons recht om te denken, om de wereld her uit te vinden!

Zodat morgen iedereen er toegang toe heeft!”

11825808-1630251080588644-613491334205657398-n

POC21: 100 Eco-hackers en hippy geeks pogen de wereld te redden in een kasteel net buiten Parijs. Maar is er meer aan de hand?

Overgenomen van de lezerscommunity van De Wereld Morgen, gepubliceerd op 1 september 2015

Sinds iets meer dan twee weken is een verlaten 17de eeuws kasteel in Millemont ,naast Parijs mijn woon en werk plek. Met het project Vélo M2 zijn drie Brusselse collectieven (Soft Revolution, Urban Foxes en Ciklic) geselecteerd samen met 11 andere projecten om praktische oplossingen te geven op onze klimaat problematiek in aanloop van COP21 dat in december zal plaatsnemen in Parijs. POC21 of beter gezegd: Proof Of Concept wilt in de plaats van ellelange discussies die naar niets leiden tonen dat met Open Source projecten we een hele stap vooruit kunnen zetten. Het doel is nobel, maar hoe werkt het concreet?

Elk van de twaalf projecten biedt een tastbare oplossing voor een deel van onze klimaat problematiek te geven. Zo poogt Showerloop het aantal gebruikte liters van één douche te delen door vijf dankzij een ingenieus systeem van filters. Ownfood wilt de technologie van serres versimpelen en het werk om eigen planten te kweken herleiden naar 20 minuten per dag. Faircap is dan weer een waterfilter systeem dat kan worden ge-3D-print zodat het toegankelijk is voor iedereen en gewoon op een fles kan gevijsd worden. Wij met Vélo M2 proberen een platform uit te bouwen voor modules die passen op bakfietsen: een energiemodule met trapkracht en zonnepanelen, een cinema module of een keuken dat met recup voedsel werkt zijn maar enkel van de honderden mogelijkheden. Al deze modules kunnen worden gebouwd door iedereen om het gebruik van de bakfiets te stimuleren. Wat de twaalf projecten gemeen hebben is dat ze gebaseerd zijn op het open source principe: alle plannen worden openbaar gemaakt zodat een community verder kan werken op de bestaande plannen of gewoon nieuwe dingen kan toevoegen. Alles zit in het delen van ideeën om ze beter te maken.

Dat het open source principe niet enkel in de projecten zit is te danken aan te twee organisaties dat POC21 op poten hebben gezet: OuiShare en OpenState, respectievelijk een Franse en Duitse organisatie dat op basis van creatieve common en Open Source principe organisaties, ondernemingen en mensen steunt om positieve stappen te zetten in deze complexe maatschappij. Voor POC21 hebben ze niet enkel een innovatie kamp gebouwd waar 12 projecten na 5 weken een resultaat moeten tonen naar de buitenwereld, maar een reflectie over hoe we de hele maatschappij anders kunnen structureren zodat we duurzaam zijn over de hele lijn. Het innovatiekamp zelf is bij wijze van spreken open source en is in constante verandering om zich aan te passen aan de mensen die er in wonen en werken en dat in direct verband met de waardes die ze willen naar buiten brengen. Op hun site kan je dieper ingaan op de manier van leven, maar hier zijn alvast de basis principes.

De 130 mensen dat samenleven in het innovatiekamp zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het co-living en co-working aspect. De basis accommodatie werd door de organisatoren klaar gezet, maar sindsdien is elke verbetering een collectieve beslissing. In de ochtend wordt er een check-in gehouden. Mensen mogen dan zeggen waarvoor ze hulp nodig hebben, wat hun plan is van de dag en welke problemen ze ondervonden hebben. De dagtaken worden verdeeld op vrijwillige basis. Het composteren van de droogtoilettes, de keuken, het vuilnis of de nachtwacht wordt verdeeld onder de vrijwilligers, mentors, projectleiders en organisators. Iedereen zit hier op dezelfde lijn. Rond 19u30 wordt een check-out gedaan en krijgt iedereen de kans om mensen in de kijker te zetten of uit te leggen welke verbeteringen en vorderingen er gedaan zijn aan het samen leven. Alles verloopt organisch en de kerngroep grijpt pas in als het echt nodig is. Het co-living onderdeel is even belangrijk als het co-working onderdeel. Het werd snel duidelijk dat enkel 12 projecten tonen in een expo op het einde een gemiste kans zou zijn, en het simpelweg zou passen in onze prestatie gerichte maatschappij. Een beschouwing over het totaal proces is hier noodzakelijk.

Wat POC21 het beste omvat is een broeiplaats voor creativiteit, dit is niet enkel te danken aan het feit dat er meer dan 100 mensen van over heel de wereld samenzitten in een kasteel, maar dankzij de mentordays dat worden georganiseerd. Momenten van reflectie waar de projecten en deelnemers de kans krijgen om nieuwe kaders te ontdekken via specialisten in hun vak domein. Zo kregen we bezoek van Michel Bauwens, een Belgische filosoof dat bij de meest invloedrijke denkers van het moment behoort dankzij zijn Peer To Peer Foundation. Tomas Diez is de co-founder van een van de eerste FabLabs van Europa en staat mijlenver voor op het gebruik van dergelijke instituten in de dagelijkse maatschappij. Ook was Till Wolfer aanwezig op POC21, hij is een van de designers dat de XYZ Cargo Bike en het systeem erachter ontwierp samen met N55 Collective waarop wij ons project baseren.

Al deze mensen hadden een directe invloed op ons denken en kijk op het project. Meermaals kregen we een mokerslag dankzij de mogelijkheden die ze ons gaven, en stapsgewijs leerden we een principe van Open Source kennen: het is niet erg om niet alles te weten, blijf open voor nieuwe mogelijkheden en heb geen schrik om je project te herdenken. Michel Bauwens gaf ons het Fair Chare principe en de Copy Fair License die we kunnen gebruiken om een eerlijk ecosysteem te bouwen rond ons project. Zou zouden non-profit en privé gebruikers de modules vrij kunnen gebruiken en profit organisaties in ruil voor een investering in de community eveneens werken met de modules. Till Wolfer gaf ons dan weer meer inzicht in het modulaire systeem en hoe we een basismaat konden gebruiken om het project een breder draagvlak te geven. Tomas Diez liet ons dan weer dromen over de toekomst van FabLabs waar je je eigen machines zou kunnen bouwen uit simpele materialen voor je fablab. Weer een stap verder in de goeie richting.

Na twee weken samenwonen en samenwerken vond ik het tijd om even tot bezinning te komen. Alle projecten zijn in de fase toegekomen waar ze beginnen te bouwen en er is een bekommernis dat er geen tijd meer zou zijn om de grotere thema’s en kaders te bespreken. Ik noteerde op het dorpsplein bord dat we deze zondag een filosofische sessie gingen houden met de volgende preview: “Learning to build a boat to avoid drawning is great. But we can’t do it by only giving the plans, we need to give the desire to travel by sea”. Achter deze gedachten zit de vraag hoe we het open source principe breder kunnen toepassen op de maatschappij. Want het is mooi, samenleven in een kasteel met 100 wereldverbeteraars, maar zo ontstaat er een bubbel, en onze taak is juist de bubbels te doorprikken. Tijdens het derde weekend, kwamen een tiental mensen naar de Wooden Dome en we begonnen onze gedachte te structureren. Onze redenering startte met het idee dat de expo het kanvas is voor de buitenwereld, en we moeten een verhaal hebben dat zowel de hackerspace gebruikers als onze mama’s aanspreekt. We begrijpen snel dat er geen afgebakend antwoord is, dat zou paradoxaal zijn voor het open source principe, maar we zien ook dat achter open source basis waardes zijn dat oplossingen geven voor onze huidige maatschappij. Het helpt ideeën sneller concreet maken, het geeft je een empowered gevoel als je zelf iets doet, het maakt de dingen dat je bouwt meer waardevol dan wanneer je ze koopt, het helpt je niet alleen te voelen. Dit zijn waardes waar iedereen zich in kan vinden en dat moeten we proberen te delen op de expo. Met deze bedenkingen eindigen we ons gezellig onder onsje met drie vragen die we zullen stellen aan elke kampbewoner:

Why do You Open Source (om een semantiek te bouwen rond open source)
What aspect of the Camp can we open source (om open source buiten het kader van software en hardware te brengen)

How did your most valuable conversation at POC21 start (om te begrijpen hoe ideeën vorm krijgen en mensen te helpen in hun creativiteit)

We zitten bijna halfweg en POC21 blijkt nu al een geslaagd Proof Of Concept te zijn. Laten we de komende 3 weken sleutelen aan het totaalproces om het te kunnen herhalen in tal van plekken over de hele wereld en dat deze 12 projecten niet enkel succesvol zijn, maar dat er tientallen andere projecten uit te grond worden gestamd dat dezelfde principes behouden en de samenleving weer centraal zet boven het geldgewin.

Unknown

No such thing as Big Society: De meent, het gemene en communalisme

(foto: Elinor Ostrom)

Door en met dank aan Aetzel Griffioen (originele tekst)

De afgelopen jaren is er razend veel geschreven over en geëxperimenteerd met de concepten the commons en the common. Sinds de publicatie van het boek Empire van Michael Hardt en Antonio Negri in 2000 hebben beide concepten sterk aan populariteit gewonnen. Het concept commons – meent in het Nederlands – biedt mogelijkheden om voorbij de klassieke tweedeling publiek-privaat te denken en te handelen. Het geeft tevens aanleiding om nieuwe sociale, ecologische, financiële en politieke samenwerkingsvormen te beginnen.

De termen the common en commons – respectievelijk het gemene en de meent – beschrijven een nieuwe productiewijze van zowel goederen als financiële winst. De begrippen lijken ook in Nederland goed toepasbaar, ook al worden ze vooralsnog vooral gebruikt in een academische en Engelstalige context. Om het internationale politieke discours rondom de commons ook voor burgers en beleidsmakers relevant en inzetbaar te maken, moeten we het vertalen naar termen die beter passen in de Nederlandstalige context. De meent herinnert ons immers nog slechts aan straten, parken of publieke voorzieningen met die naam.

In dit artikel wil ik de begrippen commons en the common nader verklaren en naar mogelijkheden voor een Nederlandstalige context zoeken. Ik ga daarom eerst in op de oorsprong van de commons en het internationale discours eromheen. Daarna besteed ik aandacht aan het Engelse bezuinigingsprogramma Big Society. Dit geeft een conservatieve en marktgerichte invulling van het begrip gemeenschappelijkheid en wordt in Nederland met fascinatie gevolgd door bestuurders als ministers Donner en Spies. Daarom gebruik ik de Big Society als contrast voor een radicaal linkse beweging rondom de nieuwe meentes en het gemene. Ten slotte zal ik een aanzet geven tot een beschrijving van wat nieuwe meentes zouden kunnen zijn en hoe deze zouden kunnen functioneren.

De commons voorheen

Wat is het gemene precies? Een antwoord op die vraag begint bij de geschiedenis van de zogenaamde Britse commons. Commons waren geografisch en sociaal streng gedefinieerde stukken grond die door boerengemeenschappen gezamelijk gebruikt werden (1). Naast privaat en publiek bezit vormden ze een derde soort eigendom, gebaseerd op het gezamelijk beheer en onderhoud door de gemeenschap. Die kon er vee laten grazen en gewassen op telen die niet buiten de eigen grenzen verhandeld mochten worden. Deze non-commerciële gebieden dienden ter ondersteuning van de meentenaren en waren van belang voor het zelfonderhoud van hun gemeenschap.

In Het Kapitaal beschrijft Karl Marx hoe deze gebieden vanaf de vijftiende eeuw werden ingesloten (enclosed) en ingelijfd door private of publieke grondgebieden. Deze enclosures moesten te vuur en te zwaard worden veroverd, want de boeren gingen niet zonder slag of stoot akkoord met deze gedwongen herverdeling. De boeren werden aldus van hun land verdreven en moesten het daarna gaan pachten. Omdat velen dat niet konden betalen, moesten zij in loondienst gaan werken bij andere boeren of in fabrieken. Op deze manier waren de enclosures een belangrijke voorwaarde voor het vrijkomen van arbeidskracht én de noodzaak geld te verdienen. Marx duidt de enclosures daarom aan als één van de begindaden van het kapitalisme:

‘De roof van kerkgoederen, de frauduleuze verkoop van staatsdomeinen, de diefstal van de gemeenschappelijke gronden, de wederrechtelijke en met een genadeloos terrorisme voltrokken verandering van feodaal eigendom en clanbezittingen in modern privé-eigendom – dit waren evenzoveel idyllische methoden van de oorspronkelijke accumulatie.’ (2)

Marx noemt de methoden cynisch ‘idyllisch’, omdat de algemeen heersende opvatting was – en misschien nog steeds is – dat de rijken rijk zijn geworden door vanaf het begin der dagen zuinig te leven, te sparen en te investeren. Maar, zoals duidelijk moge zijn: ‘in feite zijn de methoden van de oorspronkelijke accumulatie allesbehalve idyllisch.’ (3)

Hoewel de Engelse commons ruw beëindigd werden, was het leven vóór de enclosures ook geen makkie. De groeiende belangstelling voor wat de meent en het gemene heden ten dage zouden kunnen betekenen, vat ik dan ook niet op als een uitnodiging om terug te vallen op droombeelden van een heerlijk verleden. Het gaat erom dat de commons en de meentes een derde vorm van eigendom waren die hoegenaamd niet meer bestaat.

In Nederland en Vlaanderen bestonden er vele soorten commons: meentes, markes en brinken. Deze zijn echter niet gewapenderhand herverdeeld. Hun opheffing heeft wel te maken met het versnellen van de accumulatie van kapitaal, zoals bij de Engelse commons ook het geval was. De historica Tine de Moor stelt dan ook: ‘Dat instituties zoals markegenootschappen vandaag de dag zo goed als geheel uit het Nederlandse landschap en het collectieve geheugen verdwenen zijn, is een gevolg van de liberaliseringsgolf’ die is begonnen in de achttiende eeuw.4 Nu die liberalisering aan het begin van de eenentwintigste eeuw opnieuw inzet is geworden van politieke en sociale strijd, kunnen we deze collectieve manieren van handelen en denken met nieuwe ogen bekijken.

Hoe verhoudt de meent zich tot publiek en privaat bezit? Publiek bezit is het bezit van de staat die zich ontfermt over het algemeen belang. Maar omdat niet alle inwoners ook ambtenaren zijn, besteden burgers feitelijk via de staat een deel van de zorg voor het publieke eigendom uit in plaats van dat ze er zelf voor zorgen. Privaat bezit is datgene waaruit individuen en rechtspersonen voor zichzelf zoveel mogelijk voordeel mogen putten, meestal door het aan te wenden voor economische productie of voor de noodzaken en geneugten van het huishouden. Gemeenschappelijk bezit houdt op verschillende schalen het algemeen belang in de gaten – zoals dat van een buurt, een gemeenschap of de gehele mensheid – terwijl het toch wordt aangewend voor productie. Deze productie geschiedt echter zonder winstoogmerk en wordt door alle leden van een meent gezamenlijk ondernomen. Het beheer, de vruchten en de lasten ervan vloeien terug in de meent.

De commons vandaag

Het discursieve veld van de commons is breed. Niet alleen Marx heeft erover geschreven. Er zijn grof gezegd vier stromingen die zich bezighouden met commons. De eerste stroming draait rond het idee van de meent als tragedie, zoals verwoord in Garret Hardins beroemde tekst A tragedy of the commons uit 1968. De bioloog Hardin gaat ervan uit dat meentes nooit lang kunnen bestaan. De individuen die de meentes bestieren zijn namelijk egoïstisch en dus zullen zij de grondstoffen altijd overvragen. Hardins tekst heeft het heersende geloof in privaat eigendom als hoeksteen van de economie dan ook versterkt.

Als reactie hierop onderzoekt een tweede stroming van zogenaamde neohardianen sinds de jaren tachtig onder welke voorwaarden meentes wél duurzaam beheerd kunnen worden. De neohardinianen zien de problemen rondom meentes en de globale commons voornamelijk als een zaak van het juiste management. Deze blik komt voort uit Hardins theoretisch raamwerk dat vooral draait om schaarste. De neohardinianen zijn het niet met Hardin eens dat meentes een onverstandige vorm van beheer zijn. Voor hen is het juist de vraag onder welke voorwaarden bossen, visgronden, graaslanden en bijvoorbeeld schone lucht wel als een commons beheerd kunnen worden. Uitgaande van het werk van Elinor Ostrom, in 2009 de gedeelde winnaar van de Nobelprijs voor Economie, werken zij met een set endogene variabelen die moeten uitwijzen of een commons in zijn voortbestaan bedreigd wordt of niet.

Deze stroming heeft veel aanhangers bij grote instituten als de Wereldbank en de Verenigde Naties die aan de aanpak van de neohardianen weer een andere draai geven. George Caffentzis ziet daarin een gevaar:

‘Toen midden jaren negentig de NAFTA en WTO akkoorden in werking traden, met hun neoliberale vooroordelen ten gunste van vervreemdbaar privé-eigendom van land, was de “There is no alternative”-Wereldbank voorzichtig bezig met een “Plan B”; met een politiek om op terug te vallen wanneer de spanningen ten gevolge van de privatisering van grond te machtig en gevaarlijk zouden worden. Hoofdbestanddeel van dit alternatief is het accepteren van land- of bos-commons als tussenoplossing.’ (5)

Het idee van de meent als een beleidsmiddel om de uitwerking van neoliberale politiek te verzachten is tevens onderdeel van het Britse Big Society project. Dit is de derde stroming waarin commons een belangrijke rol spelen.

De meeste neohardinianen zijn tegen het neoliberale marktdenken. Maar doordat zij meentes vooral van binnenuit bekijken, hebben ze maar weinig aandacht voor de ideologie van de vrije markt die meentes liever zou vervangen voor privé-eigendom. Ze beoordelen op puur pragmatische gronden hoe een grondstof het beste beheerd kan worden en laten economische en politieke vergezichten grotendeels over aan anderen. Deze bijziende blik leidt er uiteindelijk toe dat het beleid dat onder hun auspiciën wordt geschreven ten gunste van de commons óók gezien kan worden als een manier om een bevolking richting neoliberaal kapitalisme te dwingen. Een veel zachtaardiger manier, in vergelijking met de Structural Adjustment Programs van het Internationaal Monetair Fonds, maar in wezen niet veel anders.

Voor de neohardianen zijn gemene gronden ruimtelijk en juridisch bepaalde ruimtes waarin gejaagd, gevist en grondstoffen gewonnen kunnen worden.6 Zij benadrukken het reguleren van de exploitatie vanuit de vooronderstelling dat de te beheren grondstoffen schaars zijn. De betekenis van het woord commons is echter langzaamaan verschoven. Naast territoriaal bepaalde commons zijn global commons zoals lucht, water en biodiversiteit een belangrijke rol gaan spelen. Veel onderzoek richt zich juist op dat laatste. In tegenstelling tot bij een meent kan de toegang tot globale commons niet zomaar beperkt worden. De keerzijde daarvan is dat iedereen er last van zal hebben wanneer het slecht gaat met global commons.

Het gemene

Sinds 2000 hebben ook Italiaanse autonome marxisten zich in de discussie gemengd. Anders dan de neohardianen gaan de autonome marxisten niet uit van schaarste, maar van overvloed. De schaarste waarop economische wetmatigheden zijn gebaseerd, is volgens hen een constructie die wordt gebruikt om delen van het gemene af te sluiten voor delen van het publiek. Volgens het autonome gedachtengoed is het gemene niet principieel schaars, maar het kan wel schaars worden gemaakt. Grondoppervlaktes zijn misschien wel schaars, maar dat geldt niet voor schone lucht, voor taal, muziek, ideeën en sociale innovatie. (7) Dat zijn namelijk allemaal zaken die voor iedereen toegankelijk kunnen zijn – en dat is de andere betekenis van gemeen.

Die toegankelijkheid kan echter teniet gedaan worden door de toe-eigening van dit soort commons door individuen of rechtspersonen die als doel hebben de toegang ertoe te kapitaliseren. Het gemene is dus een sociaal fenomeen, dat zo sterk is als de maatschappelijke verbanden zijn waarbinnen het ontstaat. (8) Hardt en Negri zeggen daarom dat economische productiviteit in feite sociale productie is die vervolgens geprivatiseerd is. Er is een muurtje omheen gezet (hij wordt ingekapseld of ‘enclosed’) en wie er toegang tot wil, moet betalen.

Onze rechtssystemen en economische structuren zijn opgericht met het idee dat individuen beter omgaan met schaarste dan collectieven; ze geven dus elk individu zoveel mogelijk kansen om de schaarse grondstoffen voor zichzelf te gebruiken. Volgens vrije markt-ideologen garandeert dit een optimale uitkomst voor iedereen, maar in feite bevorderen ze monopolisering in plaats van delen.

Financiële overvloed wordt belangrijker geacht dan een toename van sociale, mentale en fysieke gezondheid van het individu of de omgeving. In dit verband zie ik de opmerking van de geschiedkundige Tine de Moor dat wij het grotendeels verleerd zijn om collectief te handelen. (9) Niet alleen gaan er stemmen op om CAO’s uit te kleden en de waterschappen te ontmantelen, maar ook wordt onze vrije tijd ingekaderd, gemeten en ingeschat om direct productief gemaakt te worden en ons te bewegen tot bepaalde manieren van leven. De ervaringseconomie richt zich op de productie van subjectiviteit zelf – wanneer we met elkaar praten, discussieren, denken, internet gebruiken – en onttrekt daar waarde uit. Juist dat wat we gemeen hebben, wordt ingekapseld of productief gemaakt met het doel om winst te maken.

Het is belangrijk te beseffen dat vanwege deze ingebakken neiging naar privaat kapitaal het gemene constant bedreigd wordt. Dit beschouwen als puur een organisatiekwestie, iets dat opgelost kan worden door beter management, is niet realistisch. De verschuiving van het private naar het publieke is een zich zelf versterkende neiging. Telkens namelijk wanneer een stuk van het gemene wordt afgesloten voor een deel van het publiek, komt dat ten nadele van de veerkracht van de gemeenschap. Opties om eraan bij te dragen worden weggenomen en het schaarstemodel herstelt zichzelf als de norm.

De autonome marxisten tonen overtuigend aan dat het overgrote deel aan economische waardeproductie niet langer plaatsvindt in de fabriek of het laboratorium, maar in de hoofden van consumenten. De nadruk is verschoven van industriële productie naar dienstverlening en de zogenaamde ervaringseconomie. Bij het ontwikkelen van een product bepaalt een firma eerst wat de klanten willen, pas daarna pas begint het ontwerp- en productieproces. Hierdoor vindt de productie voor een steeds groter deel plaats in de leefwereld van mensen in plaats van in de fabriek. Taal en beeldtaal, zelfs onze manier van leven of lifestyle zijn bepalend geworden voor de productie. De Italiaanse filosoof Paolo Virno zegt daarover:

‘Wanneer de productiemiddelen niet te reduceren zijn tot machines, maar veeleer bestaan uit linguïstiek-cognitieve vaardigheden die onlosmakelijk verbonden zijn met levende arbeid, is het gerechtvaardigd om aan te nemen dat een belangrijk deel van de zogenaamde “productiemiddelen” bestaan uit antropotechnieken en communicatieve methoden’ (10).

En als productie consumptie-gestuurd is, dan werken we zelfs wanneer we iets liken. In een vraaggestuurde economie nemen eerst het aangeven van de vraag door de consument, dan het signaleren van de vraag door aggregatiemechanismen als de spaarkaarten van supermarkten en tankstations en vervolgens het afstemmen van alle verschillende partijen die ervoor nodig zijn om een product just-in-time aan te leveren een belangrijke plaats in het productieproces in. Deze drie stadia zijn alle communicatief van aard. Daarom zegt Virno dat de communicatieve eigenschappen van de menselijke soort zelf productiemiddelen zijn geworden.

Maar, zo zeggen de autonome marxisten, voordat taal, kennis, en grondstoffen kunnen worden verkocht, zijn het primair zaken die alle mensen samen delen. Het gemene gaat vooraf aan economische productie en dat is des te meer zo in onze tijd. Ze gaan in die stelling verder dan klassieke filosofen als Rousseau en Proudhon. Zij stellen namelijk dat het gemene – zowel de biologische, geologische, ecologische als communicatieve constantes van het leven op aarde – nooit helemaal op kan raken.

Communalisme

Deze schets van de condition posthumaine is niet zo koud als op het eerste gezicht lijkt. Het gemene – anders dan meentes – kan namelijk niet opraken of vernietigd worden zonder dat een economie of een ecosysteem daaraan ten onder gaat. Het staat immers aan de basis ervan. Daarom kan het ook leidend zijn voor een politieke oriëntatie die voorbij wil aan de tegenstellingen tussen overheid en individu of staat en markt. Het is een mogelijk uitgangspunt voor politiek dat, anders dat het nivelleren van de verschillen zodat elk individu zijn geluk kan zoeken op de markt, uitgaat van het feit dat zowel de hoogtepunten als de dieptepunten van onze samenleving door ons allen en samen tot stand zijn gebracht. Niet alleen de winst, maar ook de milieuvervuiling en de armoede – dat is de gemene zaak. Ertoe besluiten om die aan te pakken, dat is de stap van ontologie naar politiek. Het gemene is dat wat we al delen en wat we nog kunnen gaan delen als we het reeds gedeelde als uitgangspunt nemen voor ons handelen. En als het gemene onze politieke blik moet leiden, zullen we moeten leren hoe we lokale meentes op kunnen richten die de toenemende neiging tot privatisering en tot de financialisering van het leven het hoofd kunnen bieden. Er moeten manieren gevonden worden die de economische waardecreatie op zijn kop zetten. In plaats van dat gedeelde sociale relaties worden omheind en in een markt worden omgezet, moeten markten in meentes veranderd worden en moeten die meentes vervolgens ingezet worden om nieuwe meentes te beginnen. (11)

De Vlaamse socioloog Rudi Laermans noemt deze herwaardering in een parafrasering van Hardt en Negri communalisme. (12) Gezien de privatiseringen van de afgelopen decennia ziet hij in deze nieuwe oriëntatie ook een nieuwe rol voor de overheid. Volgens hem moeten burgers en vooraanstaande intellectuelen zich een communalistische aanmeten. Zij moeten aangeven dat zij verwachten van de overheid dat die zich meer voor de gemeenschappelijke zaak zal inzetten. In het huidige klimaat ligt het inrichten van meentes immers verder weg dan meer privatisering, zoals we ook in de volgende sectie zullen zien. Collectieve belangen moeten een derde plaats toebedeeld gaan krijgen naast publieke en private. Voor Laermans gaat het dus om een omslag in het huidige politieke discours ten gunste van collectieven. Daarbij wijst hij niet alleen op de positieve kanten van het communalisme, maar ook op mogelijke gevaren voor de verspreiding ervan. Eén mogelijk gevaar ligt in de aantrekkingskracht van de retoriek van gemeenschappelijkheid voor projecten die in feite gemeenschappen niet versterken.

Zo kijken onze eigen politici al een jaar of twee naar de denktank ResPublica die onder de Engelse premier David Cameron het programma Big Society opnieuw op de kaart heeft gezet onder de noemer communitarisme. Big Society deelt veel van het jargon van het autonome denken over de commons. Maar wat ResPublica onder gemeenschap verstaat, is niet hetzelfde als voor de autonomen. Gemeenschapszin kan op zo’n manier ingezet worden dat de gemeenschap er bar weinig aan overhoudt. Preciezer gezegd: met een appèl aan de gemeenschapszin proberen overheden momenteel hun publieke taken uit te besteden aan hun burgers. Om dat te illustreren een excurs naar het Derdewegdenken uit het Verenigd Koninkrijk en naar Rio de Janeiro.

De overheid als outsourcer

Met Big Society probeert de Britse overheid de kosten van het onderhoud van zichzelf en de publieke ruimte over te dragen op de eigen gemeenschappen én daaraan te verdienen. Het is een soort outsourcing, waarbij ditmaal niet het bedrijfsleven de kosten van milieuschade en sociale ongelijkheid externaliseert, maar de overheid dat doet.13 De meent is een cruciaal begrip in het framen van deze externalisering. Samen met Phillip Blond van de ResPublica denktank heeft de Britse premier Cameron sinds enkele jaren de mond vol van de commons. Dat mag geen verassing heten. De commons is een concept dat de Engelsen immers vertrouwd is. Om die reden introduceert ResPublica hun ideeën ‘ter kapitalisering van de armen’ als volgt:

‘Een asset is … een potentiele bron van toekomstig inkomen. … Alle gemeenschappen bezitten een serie assets, waaronder de tijd, kennis en het toekomstige potentieel van degenen die erin leven. Echter, volgens deze definitie is het enige daadwerkelijke asset dat de groeiende klasse van uitkeringstrekkers in Groot Brittanië bezit, de zekerheid van een uitkering. … [Deze] belofte is een asset zonder enige langetermijnvoordelen in de zin van rijkdom, empowerment, psychologisch welbevinden, het optimisme of de sociale status die allemaal voortkomen uit daadwerkelijk bezit. … De overheid … moet een manier vinden om gemeenschappen opnieuw onafhankelijkheid en zelfvoorzienendheid te verlenen.’ (14)

Werklozen worden hier neergezet als de ‘steuntrekkende klasse’ die passief het geld van de overheid opzuigt. Onder Cameron zal dat allemaal veranderen, want ‘mensen, ook met lage inkomens, moeten in staat worden om een direct financieel belang te verwerven in de lokale assets in hun gemeenschap.’15 Dit is de ronkende basis van het nieuwe Britse elan – de keiharde ontkenning van de gemene productiviteit, zogenaamd ten gunste van de gemeenschap. Het klinkt fantastisch, maar het is Margaret Thatcher in het kwadraat. Cameron heeft geleerd van dertig jaar linkse kritiek. Het ‘Community Right to Buy’ pareert namelijk het antwoord van de prominente marxist David Harvey op de econoom Hernando de Soto, die in de voetsporen van Hardin beweert dat de beste oplossing voor de armoede in de sloppenwijken van Rio de Janeiro is om de landrechten op individuele basis aan de armen te geven.

Harvey heeft laten zien dat De Soto hiermee Thatchers agenda theoretisch inkadert. Onder haar regime werd in de jaren tachtig het ‘Right to Buy’ ingevoerd, waardoor ook armere bewoners hun huurwoningen konden kopen. Het resultaat daarvan is echter niet geweest dat veel meer mensen dan voorheen goedkoop een huis kunnen krijgen, maar juist dat ‘mensen met lage inkomens of zelfs uit de middenklassen’ helemaal geen toegang meer hebben tot ‘woningen die enigszins in de buurt liggen van het centrum [van Londen].16 Het kooprecht van huurwoningen hield namelijk niet op bij de huurders zelf. Als zij eenmaal hun woning hadden gekocht, stonden zij die op hun beurt vaak weer af aan de bank of aan commerciële investeerders. Doordat de oud-huurders hun woningen doorverkochten, gingen uiteindelijk betaalbare woningen voor de gemeenschap verloren.

En wat in Londen gebeurde na Tatcher, gebeurde evengoed in de sloppenwijken van Rio na de implementatie van De Soto’s voorstel: ‘de armen, geplaagd door inkomensonzekerheid en financiële problemen, [konden] makkelijk overgehaald worden om hun [nieuw verworven] assets te verhandelen voor een relatief laag geldbedrag’, waarna de ontwikkelaars er met de prijs vandoor gingen. (17)
Tegenstanders van Big Society kunnen deze kritiek echter niet langer zomaar gebruiken. Immers, het kooprecht onder Thatcher was voor individuele gezinnen. Nu is het een kooprecht van de gemeenschap.

Wat heeft Big Society nu echt te maken met de commons? De auteurs van het bovengeciteerde stuk van ResPublica willen hun lezers laten geloven dat Big Society linea recta afstamt van een lange traditie gericht is op ‘bezit van assets door arme gemeenschappen.’ Big Society staat volgens hen in de nobele lijn van de ‘revoltes tegen enclosures vanaf de vijftiende eeuw; de experimenten van de Levellers en de Diggers in de zeventiende eeuw, het radicalisme van eind achtiende eeuw; de eerste coöperaties van de negentiende eeuw; … [en de] experimenten met gemeenschapsbedrijven in Zuid Wales en elders tijdens de depressie van de jaren dertig.’18 Het is, met andere woorden, een programma dat links zou moeten omarmen.

En gezien de enorme bezuinigingen en de vele ontslagrondes die de Britse publieke sector de afgelopen twee jaar heeft gekend, is het waar dat het oprichten van een Community Trust onder het ‘Community Right to Buy’ in een wijk tot een grotere mate van bescherming tegen de vrije markt zou kunnen leiden. Voorzieningen voor voedselproductie, onderwijs en ziekenzorg, in het bezit van de gemeenschap – het is allemaal mogelijk. Sterker nog, in Groot-Brittannië gebeurt het al meer dan 25 jaar.

Maar er is één Big Difference. Geen van de aangehaalde voorbeelden heeft ooit zijn eigendom voor een fractie onder de marktprijs moeten kopen van de overheid; de eerder genoemde gemeenschappen hadden hun commons zelf gebouwd of toegeëigend. De angel van dit nieuwe Thatcherisme van Cameron zit hem in het feit dat gemeenschappelijk beheer ook mogelijk zou zijn zónder de ‘assets’ aan te kopen. Eigendom is namelijk niet langer een voorwaarde voor het creëren van sociale productie.

De Nieuwe Gemeenschappen waarvan het programma rept, kunnen een hogere mate van zelfvoorziening genereren, maar dat kan alleen als de schuldenval of debt push down – de angstvallig vermeden premisse van Big Society – aan de kaak gesteld wordt. Deze debt push down houdt in dat een lopend tekort van de overheid via de gemeenschappelijke aankoop van bijvoorbeeld een huizenblok wordt overgeheveld naar van de leden van de gemeenschap. De gemeenschap koopt het blok aan en gaat daartoe een hypotheek aan die wordt verdeeld onder de leden. De overheid heeft haar eigen tekort zo naar beneden geduwd.

Het Big Society programma is precies waar Caffentzis voor waarschuwt: een soort commons die geen soelaas biedt, maar juist neoliberaal, marktgericht beleid via de achterdeur binnenlaat. De corporatieve democratie verandert onder dit soort programma’s in een corporate democratie waar burgers (nooit de inwoners of zelfs maar de werkhebbenden) samen met marktpartijen mogen stemmen.

Zo is Big Society ook een volgende stap in de evolutie van wat Michel Foucault gouvernementaliteit noemt: de kunde van de staat om de verlangens van de bevolking zo te beïnvloeden dat haar productiviteit vergroot wordt. (19) En doordat de overheid haar assets vaak afstaat ten gunste van private ontwikkelingen, lijkt het er inmiddels op dat de markt de belangrijkste aanwender van deze biomacht is geworden. Zo wordt het gemeenschappelijke belang niet langer door de staat gewaarborgd. Het een zaak van particulier initiatief geworden, hoewel het minstens zo belangrijk is als het publieke en private belang. Precies daarom moet het door de overheid behartigd gaan worden – wat sneller zal gaan als burgers daarom vragen. In de woorden van Laermans: tegen de bestuurslogica die voornamelijk denkt in allianties met de private sector moet een countergouvernementaliteit ontworpen worden met een communalistische agenda.

BewonersBedrijven

Als tactische optie voor buurtinitiatieven is het oprichten van een community trust geen slecht idee, mits er een oplossing gevonden kan worden voor de bovengenoemde schuldenval. Als een project op de lange termijn realiseerbaar lijkt, is er geen reden om een gemeenschappelijk aangekocht en onderhouden project niet door te laten gaan. Maar als initiatief van de Britse overheid dient het duidelijk om de staatsschuld te lenigen, publieke uitgaven te verminderen en onmiddellijke solvabiliteit te creëren door schulden van de staat naar gemeenschappen over te hevelen. Dit is geen programma dat de armen zal helpen, maar een bezuinigingsprogramma dat geadverteerd wordt met een stevige dosis gemeenschapszin. Zo is dit appèl aan het gemeenschappelijke werkelijk gemeen. Immers, niet alleen de staatsschuld, maar ook overtrokken hypotheken dragen bij aan een instabiele economie.

Reden genoeg dus om aan de bel te trekken. Nederlandse politici en beleidsmakers in de nationale overheid, adviesorganen en in de directies van de grotere woningbouwcorporaties willen ons eigen sociale huurstelsel afschaffen met een ‘Right to Buy’ programma dat regelrecht uit Groot- Brittannië lijkt te komen, maar dan met een vertraging van dertig jaar. Om economisch gezond te blijven, berekende een voormalig hoofd van een grote corporatie een jaar geleden, moet minstens de helft van alle corporatiewoningen verkocht worden. Ministers Donner en Spies staan niet alleen.

Vooralsnog zal het met zo’n programma niet zo’n vaart lopen in Nederland. Nederland heeft in vergelijking nog altijd een zeer goed functionerend sociaal huurstelsel, de regelgeving is sterk ontwikkeld en de drang van de lokale overheden om regie te blijven voeren is groot. Lopende projecten zoals de BewonersBedrijven van het Landelijk Steunpunt Aandachtswijken (LSA) zijn dan ook niet zozeer geïnspireerd op wat ResPublica schrijft over ‘capitalizing the poor’, maar meer op de al 25 jaar oude praktijk van de Community Trusts in Groot-Brittannië. Deze BewonersBedrijven die ‘tot doel [hebben] hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen’ zodat bewoners zich er zelf in herkennen, krijgen een aantal principes mee die burgerparticipatie naar een nieuw niveau zullen tillen. Bewonersbedrijven worden begonnen, bezeten en geleid door bewoners; laten inkomen terugvloeien in de wijk zonder dat private personen daar financieel voordeel van hebben; en zoeken de samenwerking met, maar niet de regie door, de overheid en andere partijen. Deze principes geven dus de nodige vrijheid ten opzichte van de (lokale) overheid. Hierdoor kan de kritische, arbeideristische invalshoek waaronder de begrippen meent en het gemene zijn ontwikkeld veel opleveren voor de verdere ontwikkeling van deze trusts in de polder.

Nieuwe meentes als revolving fund

Zo op het eerste gezicht staan het neohardiniaanse begrip van de commons en de autonoom marxistische opvatting van het gemene op gespannen voet. Schaarse grondstoffen die binnen een commons goed beheerd moeten worden staan tegenover sociale verbanden in overvloed waartoe de toegang juist moet worden vergroot. Waar de commons door Ostrom en andere neohardinianen voornamelijk zijn behandeld vanuit het oogpunt van management, kijken de autonome marxisten er op een andere manier naar: op het abstracte niveau van de productie is er volgens hen al sprake van verregaande gemeenschappelijkheid. Juist op dit vlak is er sprake van complementariteit: de neohardinianen weten hoe meentes georganiseerd moeten worden en zouden die kennis ook politiek in moeten zetten tegen het economisch en sociaal beleid dat is gericht op privatisering. Voor autonomen kan vervolgens die gemeenschappelijkheid aan de basis staan voor nieuwe vormen van collectieve organisatie.

Nu het kapitalisme overschaduwd wordt door ecologische problemen, wordt duidelijk dat de ontregelende effecten van de economische productie op de ecologische cycli niet langer buiten die economische productie gehouden kunnen worden. Daarom moeten we naar een economie van cyclische productieprocessen toe waarin externalisering (van bijvoorbeeld ecologische schade) niet langer mogelijk is. Dat houdt ten eerste alleen in dat we een cyclisch begrip van productie moeten ontwikkelen, dat bovendien integraal is en ook rekening houdt met mogelijke ontregelende effecten op persoonlijk en sociaal vlak. Deze cyclische economie moet gedragen worden door de principes van sociale rechtvaardigheid en economische democratie. Dat betekent niet ‘one dollar one vote’, maar kunnen stemmen over het aanwenden van de staatskas.

De meent en het gemene zijn concepten waaraan een economie van cyclische, want ecologische productie een organisatiemodel kan ontlenen. Anders dan bij winstmakende bedrijven – die lineair produceren omdat de winst die zij maken niet terugvloeit in het productieproces maar moet worden geherinvesteerd in de kapitaalaccumulatie –, zou een meent productie kunnen opvatten als een revolving fund.

Normaal richt een overheid een revolving fund in zonder dat burgers daar veel over te zeggen hebben. Zo’n fonds wordt meestal aangewend om investeringen te doen in bouwprojecten voor bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing – of minder mooi: voor gedwongen gentrificatie. Het wordt aangevuld door de gebruikers van reeds gerealiseerde projecten te laten betalen voor hun gebruik. Als het eenmaal is ingesteld, houdt het pas op wanneer de overheid dat wil. Burgers zijn hun geld dus kwijt als ze het niet eens zijn met de reden waarvoor het revolving fund werd opgezet.

In een meent speelt dit probleem niet. Daar hebben alle deelnemers invloed op de activiteiten die erin ondernomen worden. De constructie van een meent als revolving fund draait de logica van een bedrijf om: in plaats van de productie van winst, wordt kapitaal de grondstof waarmee de meent andere zaken produceert.

Nieuwe meentes als revolving funds creëren de mogelijkheid om oude ideeën van eigendom en beheer op te rakelen en te vernieuwen. Die ideeën liggen diep in ons collectieve geheugen begraven omdat ze zijn verdrongen door de marktgeoriënteerde handelswijze die de globe heeft veroverd. Ze zijn echter niet helemaal verdwenen, omdat de liberale praktijk is ontstaan uit deze sterke collectiviteiten. Affectieve, informationele en zelfs goederengerichte productie vinden plaats vanuit ‘het gemene’. En de dragende kracht daarachter is de ‘multitude’. (20)

Dit laatste begrip is internationaal een wijdverbreid begrip geworden dat de collectiviteit die sowieso in alle productie aanwezig is, aangrijpt als politieke beweegreden voor de erkenning van die collectiviteit. Onder de vlag van de multitude zijn niet alleen ideeën als basisloon en de collectivisering van arbeid tot leven gekomen, maar ook die van een verbod op het patenteren van biologische informatie en van de copyfight: het open delen van informatie en kennis.

In Nederland is het gebruik van de multitude als politiek begrip nog niet goed van de grond gekomen. Het kan echter worden vertaalt als ‘menigte’, wat zijn etymologische wortels deelt met de ‘meent’.21 Dit biedt aanknopingspunten om instituten voor collectieve actie, zoals Tine de Moor nieuwe meentes noemt, op te vatten als praktijken waarin niet alleen endogene, maar ook exogene krachten een rol in spelen. Anders gezegd: meentes zijn niet alleen een kwestie van intern management, maar hebben ook een politieke oriëntatie.

In het huidige tijdsgewricht wordt collectiviteit gewantrouwd – groepen worden afgeschilderd als een massa of een meute – terwijl zelfs ons taalgebruik er ten diepste van is doordrenkt. Het gemene, zoals Sjoerd van Tuinen en ikzelf het begrip the common van Hardt en Negri hebben vertaald aan de hand van een kleine etymologie van de gemeenschappelijkheid, (22) duidt in laatste instantie op de praktijk van het delen als zodanig. (23) Want een nieuw begrip van de meent betekent vooral dat eigendom in collectieve praktijken ondergeschikt zal worden aan creatie, beheer en onderhoud van die praktijken.

Dit hoeft niet meer grondgebonden te zijn, al is meent, ‘the commons’, als historisch fenomeen dat natuurlijk wel. Het verband met de multitude of menigte maakt het nu echter mogelijk om nieuwe meentes in te richten als politiek project die niet per se grondgebonden zijn, maar handelen rondom verschillende vormen van ‘het gemene’.

De meent hoeft niet langer louter als een achterhaalde historische praktijk opgevat te worden, maar biedt via het gemene als een mogelijke manier van omgaan met elkaar, met ecologische cycli, met informatie en met cultuur die altijd doorgegeven moet worden. Want het gemene kan weliswaar niet opraken, het kan wel verdrongen worden. En als dat gebeurt, kan noch publiek noch privaat bezit het herstellen. Het gemene en nieuwe meentes zijn vooral een kwestie van werk en arbeid. Als we het over de meent hebben, moet dat niet langer slechts gaan over de oude, vergeten betekenis van systemen van schaarste in zelfbeheer, maar ook over de eigen creatie en het zelfbeheer van intellectuele, affectieve en sociale domeinen.

Conclusie

De meent is nog een vrij onbekend begrip. Door het op dit moment opnieuw naar boven te halen en te verbinden aan de internationale academische arbeid die er inmiddels over is verricht, wordt duidelijk dat de meent in direct verband staat met het Spinozistische begrip ‘menigte’ of ‘multitude’, zoals Hardt en Negri het gebruiken.

Deze menigte is een ontologisch concept waarmee zij het probleem van het toe-eigenen van de vruchten van de arbeid door overheid en private partijen aankaarten. Bij de productie van een goed, een idee of een dienst zijn altijd meer mensen en actoren betrokken dan diegenen die ervoor betaald krijgen – en helemaal meer dan diegenen die er uiteindelijk de winst van opstrijken. Als het de menigte is die produceert en de communicatieve eigenschappen van de mensheid een belangrijke factor zijn geworden in het economische proces, is het vreemd om als samenleving financiële winst tot hoogste goed te verklaren. Immers, winst komt niet de gemeenschappen, maar het individu ten goede. Als tegenmaatregel is een logica van bestuur, onderhoud en beheer nodig die deze gemeenschappelijkheid voorop stelt.

Communalisme is echter geen nieuwe verwoording van de hemel op aarde. De meent kan gemeen zijn. Als concept heeft de meent een ontologisch en een politiek element. Dat houdt in dat meentes niet zomaar ontstaan, maar dat zij keuzes vereisen, evenals ondersteuning. Dit is waar de neohardinianen tot nu toe tekort hebben geschoten. Zolang dat niet gebeurt, kan de ontologische verdeeldheid tegen zichzelf worden ingezet, vooral in tijden waarin de staat zich erbij neer lijkt te leggen dat haar taak vooral het bedrijfsmatige management van het publieke belang is en bedrijven en multinationals het alleenrecht hebben geclaimd om het private belang te behartigen.

De politieke claim van het gemene, zoals die door de autonome marxisten is geformuleerd, draait om de zoektocht naar mogelijkheden om kapitaalstromen in te kapselen en ze om te zetten in sociale productie: nieuwe meentes als revolving funds, of – met Dyer-Whiteford – als meentes die kapitaal gebruiken om nieuwe meentes in te richten. Dat zou een omkering zijn van de manier waarop kapitaal normaal vergroot wordt. Kapitaal eigent zich namelijk het gebruik van de gemene productie van de menigte toe, sluit er een deel van af, en heft er vervolgens tol of huur over. Dit veranderen betekent proberen te verhinderen private winst uit gemeenschappelijk werk geëxtraheerd wordt. Het is een ‘immaterial civil war’ die wordt genoodzaakt door de ‘dark side of the multitude’. (24)

Uitkijken naar het gemene is je wapenen tegen economische en sociale deprivatie. De oproep om een communalistische bestuurslogica te ontwerpen is er een tegen Big Government die met Thatcher eerst besloot dat ‘there is no such thing as society, only individual men and women and their families’ om nu aan de Big Society te vragen zijn immense schulden te lenigen. Dat moet niet gebeuren. Neoliberale bestuursstructuren moeten teruggenomen worden en worden omgezet in zelfbeheerstructuren. Want ‘wij zijn geen waren in de handen van bankiers en politici.’

(1) K. Marx, Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie (Amsterdam 2010), 683.

(2) Ibid., 688.

(3) Ibid., 672.

(4) T. De Moor, Inspiratie uit ons institutionele geheugen. Instituties voor collectieve actie als structurele oplossingen voor sociale dilemma’s uit het verleden (Paper uitgedeeld tijdens minicongres Gemeengoed van De Helling op 27 april 2012 in De Nieuwe Jutter te Utrecht).

(5) G. Caffentzis, ‘A Tale of Two Conferences. Globalization, the Crisis of Neoliberalism and Questions of the Commons’
(2004). Te vinden op: http://www.commoner.org.uk/?p=96.

(6) J.W. van der Schans, Governance of marine resources. Conceptual Clarifications and Two Case Studies (Delft 2001), 393.

(7) P. Virno, A Grammar of the Multitude. For an Analysis of Contemporary Forms of Life (New York 2004), 35-37.

(8) M. Hardt en A. Negri, Empire (Cambridge 2000), 28.

(9) A. Griffioen en E. Meijers, ‘Ruimte aan collectiviteit. Interview met Tine de Moor’ in De Helling. kwartaalblad voor linkse politiek no. 1 (Lente 2012), 6-9. 1

(10) Virno, A Grammar of the Multitude, 61.

(11) N. Dyer-Whiteford, ‘The Circulation of the Common’. Paper gepresenteerd tijdens “Immaterial Labour, Multitudes and New Social Subjects: Class Composition in Cognitive Capitalism” 29 en 30 april 2006, King’s College, University of Cambridge, 4.

(12) R. Laermans, ‘The Promises of Commonalism’ in L. de Cauter et al (red.), Art and Activism in the Age of Globalization

(13) (Rotterdam 2011), 240-249.
Hardt en Negri, Empire, 302.

(14) S. Wyler en P. Blond, ‘To Buy, To Bid, To Build: Community Rights for an Asset Owning Democracy’, 3. Zie: http://www.respublica.org.uk/item/To-Buy-To-Bid-To-Build-Community-Rights-for-an-Asset-Owning-Democracy- cefm-cxvy-rark.

(15) Ibid., 9.

(16) D. Harvey, ‘The Right to the City’ in New Left Review no. 53 (2008), 36. Zie: http://newleftreview.org/II/53/david-harvey- the-right-to-the-city.

(17) Ibid.

(18) Wyler en Blond, ‘To Buy, To Bid, To Build’, 8.

(19) M. Foucault, Security, Territory, Population. Lectures At The College De France 1977–1978 (New York 2007), 42, 68-9.

(20) M. Hardt en T. Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (Cambridge 2004).

(21) M. Philippa et al, Etymologisch woordenboek van het Nederlands. A – E. (Amsterdam 2005), 179-181; Ibid, Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Ke-R. (Amsterdam 2007), 323-324.

(22) A. Griffioen en S. van Tuinen, ‘Biomacht en biopolitiek: de inbedding van Foucault in het autonoom marxisme’ in Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie jr. 29 (2009) no. 3, 68-85.

(23) ‘Meent’ en ‘menigte’ delen het Middelnederlandse bijwoord ‘maneg’, wat ‘veel’ betekent. Het Middelnederlandse ‘meente’ komt zelf van het bijwoord ‘gemeen’ en betekent hetzelfde als het Engelse ‘mean’: gedeeld, gemeenschappelijk, publiek, algemeen, universeel, van lage kwaliteit, inferieur, arm. Het voorvoegsel ‘ge-’ komt van ‘samen’ en ‘hetzelfde’. Het achtervoegsel ‘-te’ in zowel ‘meent’ als het enige nog veelgebruikte woord ‘gemeente’ heeft als functie om zelfstandige naamwoorden van bijwoorden te maken. In de vroege Nederlanden werd de gemeente niet gezien als een bestuurlijk orgaan van de overheid, maar als een gemeenschap met een bepaald territorium. Bezit kwam in twee vormen: privaat en gemeenschappelijk. Publiek eigendom was niet aan de orde, omdat er geen overheid was. Zie M. Philippa et al, Etymologisch woordenbook, Ke-R, 334; Ibid., Etymologisch woordenboek van het Nederlands. S-Z (Amsterdam 2009), 353.

(24) M. Pasquinelli, Animal Spirits: A Bestiary of the Commons (Rotterdam 2008), 30-32.

Schermafbeelding 2015-06-22 om 15.45.33

AUTONOME AUTO’S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025

Verslag Workshop 25 great minds towards ’25 – 11/03/’15 in Gent

In januari 2015 werkten Taxistop en Autopia mee aan een workshop in het Duitse Wremen met als onderwerp de zelfrijdende auto en de infrastructuur van de toekomst (verslag). Op 11 maart 2015 werd hierop verder gebouwd in Vlaanderen. Taxistop en Autopia brachten 25 great minds (vertegenwoordigers uit onder andere politiek, academische wereld, mobiliteitsveld, …) samen die een ganse dag nadachten en debatteerden over de zelfrijdende auto en de toekomst.

De dag startte met een korte inleiding over de stand van zaken betreffende zelfrijdende auto’s en shared mobility. Om de creatieve geesten van de nodige input te voorzien en te prikkelen, gaf toonaangevend denker en oprichter van de P2P-foundation Michel Bauwens zijn visie op de transitie van het huidig economisch klimaat naar een peer-to-peer economie.

UITGANGSPUNT VAN DE DAG: DE ZELFRIJDENDE AUTO: BUSINESS AS USUAL OF EEN GAME CHANGER?

De zelfrijdende auto dook voor het eerst op in films en tv-series uit de jaren ’80. Toen leek dit ware science fiction. Vandaag anno 2015 werden reeds miljoenen kilometers gereden met geautomatiseerde voertuigen en er wordt voorspeld dat de eerste zelfrijdende auto’s het volgende decennium hun intrede zullen doen in het dagdagelijks verkeer.

“De zelfrijdende auto’s kunnen tot 90% van de auto’s in steden doen verdwijnen”

De vraag is dus niet meer of het mogelijk is een zelfrijdende auto ter beschikking te stellen van de consument maar hoe de maatschappij ermee zal omgaan. Op de workshop in Wremen concludeerden de aanwezigen dat er enorme opportuniteiten in het verschiet liggen met deze nieuwe vorm van mobiliteit. Een recente studie van het International Transport Forum stelt dat de zelfrijdende auto’s tot 90% van de auto’s in steden kunnen doen verdwijnen1 zonder in te boeten op mobiliteit en mits openbaar vervoer als centraal vervoerssysteem.

Toch is enige voorzichtigheid geboden: de autonome voertuigen kunnen ook autogebruik en – bezit aantrekkelijker maken. De file kan aantrekkelijk worden, aangezien de auto ook een werk- of leefplek kan zijn. Dan liggen nog grotere problemen in het verschiet op vlak van congestie en ruimtegebruik. Dit is het business-as-usual-scenario.

De zelfrijdende auto kan dus ofwel een zegen zijn voor de leefbaarheid van steden ofwel nog meer congestie veroorzaken en stedelijke ruimte innemen.

Het ideale toekomstscenario: de gedeelde zelfrijdende auto

In de voormiddag zochten de 25 great minds naar het ideale toekomstscenario voor de zelfrijdende auto. De deelnemers kwamen unaniem tot het besluit dat de zelfrijdende auto als game changer moet benaderd worden. De impact kan zelfs ruimer zijn: Er zijn opportuniteiten om te evolueren naar meer gelijke kansen, basisbereikbaarheid en een meer evenwichtige maatschappij met de buurt als kloppend hart.

Volgens de 25 great minds zijn onderstaande fasen een realistisch en wenselijk scenario in het proces van de opkomst van de autonome auto:

– Fase 1: autonoom parkeren
– Fase 2: chauffeur bepaalt bestemming en route om er te geraken, auto rijdt autonoom
– Fase 3: chauffeur bepaalt bestemming, auto bepaalt route en rijdt autonoom
– Fase 4: chauffeur bepaalt bestemming, lokaal bestuur/overheid bepaalt route en auto
rijdt autonoom.

Om uiteindelijk het gewenste scenario 4 te bereiken is echter een zekere schaalgrootte noodzakelijk. Minimaal 50% van de rondrijdende wagens moet een zelfrijdende wagen zijn voor een goede werking, 100% voor een perfecte werking. Bovendien wordt de link gelegd tussen de autonome wagen en de deeleconomie. Er wordt verwacht/gewenst dat deze twee zullen samengaan.

COMBI-MOBILITEIT

De autonome auto schept opportuniteiten om gebruik los te koppelen van bezit. Het probleem van het teveel aan wagens kan ingedijkt worden en auto- en rittendelen zullen exponentieel toenemen, want mobiliteit à la carte wordt mogelijk. De autonome wagen moet gebruikt worden in combinatie (combi-mobiliteit) met een kwaliteitsvol collectief vervoer en een slim en sturend mobiliteitsbeleid. Kwaliteit, zekerheid, gebruiksgemak, flexibiliteit en veiligheid zijn belangrijke succesfactoren.

DE IDEALE BUURT

Delen kan ook een trigger zijn voor het ideale buurtmodel: De buurt is dan een ontmoetingsplaats en een aangename omgeving waarbij iedereen zich veilig kan voelen, waarbij iedereen rekening houdt met elkaar. De straat is dan geen transportas meer maar een publieke ruimte waar mensen elkaar ontmoeten zonder de hinder die samen gaat met particulier autobezit.

Veiligheid is het belangrijkste argument om in te zetten op de zelfrijdende auto.

De kost van verkeersongevallen, verkeersdoden en gewonden is enorm. 96% van alle ongevallen zijn te wijten aan een menselijke fout. De zelfrijdende auto kan dit reduceren tot bijna 0%. Overheden kunnen dit als voornaamste factor zien voor de versnelde invoering van de autonome wagen.

De overheid als regisseur

De (lokale) overheden hebben de sleutel in handen om tot het gewenste scenario te komen. Zij kunnen verkeersstromen real time sturen, en autonome auto’s naar bestemmingen begeleiden via een opgelegde weg in functie van de actuele situatie. Bovendien kunnen (lokale) overheden een slim, sturend prijsbeleid uitwerken.

Er is echter een grote “maar” aan dit verhaal. Wanneer je de integratie aan de (lokale) overheid overlaat, duurt het lang om dit te organiseren omwille van teveel hervormingen en tegenstellingen. Daarom is de denktank de idee van een partnerstaat zeer genegen. De overheid die een kader schept als partner in bottom-up-projecten van burgers. Partnerships tussen overheid en burgerinitiatieven zullen noodzakelijk blijken. De (lokale) overheid zal ook duidelijk een andere rol moeten invullen en meer een faciliterende i.p.v. sturende overheid worden.

Er is dus nood aan een overheid die infrastructuur aanpast en die een wettelijk kader schept ten voordele van de consument rond het bezit van de data, aansprakelijkheid, enz…

Een gediversifieerd aanbod door diverse operatoren

We merken dat de auto-industrie zich omvormt van autobouwer tot aanbieder van mobiliteit. Elk zichzelf respecterend merk experimenteert vandaag met vormen van gedeelde mobiliteit (bv. Mercedes: Car2go, BMW: Drivenow, Audi: Audiunite,…). De winsten van de gedeelde zelfrijdende auto gaan dan voornamelijk naar globale multinationals. Bovendien heeft de consument en de lokale overheid weinig zeggenschap over de organisatie en het product. Net zoals bijvoorbeeld bij energiereuzen, of grote IT-concerns. De denktank is van mening dat de winsten van gedeelde mobiliteit terug moeten vloeien naar de consument en de buurt.

De conclusie van de 25 great minds is dat er nood is aan diverse aanbieders en operatoren van de zelfrijdende auto (bv. auto-industrie, nutsbedrijven, intercommunales, …). Er wordt een bijzondere vermelding gemaakt over gebruikerscoöperaties en hun potentiële maatschappelijke rol in het beschikbaar maken van mobiliteit voor iedereen door het participatief karakter van een dergelijke organisatie.

Gemeenschappelijk bezit van data

Anno 2015 lijkt toegang en bezit van data één van de grote uitdagingen te zijn. Momenteel zit de data geconcentreerd bij grote marktspelers (Google, Facebook, Uber, …). Data zijn essentieel voor de regisseur van het ideale toekomstscenario. Op basis van die data kan het aanbod gediversifieerd worden in functie van de gebruiker, tijd en locatie. De overheid moet er over waken dat er geen monopolie rond data gecreëerd wordt. Zo lopen we het gevaar om in het scenario van de nutsbedrijven te komen waarbij één speler te veel macht heeft en de vrije markt niet optimaal kan functioneren.

Het is dus essentieel dat data en informatie beschikbaar zijn voor iedereen, over de landsgrenzen heen. Transport for Londen heeft bv. data vrijgegeven met de idee dat iedereen die een app wil maken, deze data kan gebruiken op voorwaarde dat ze de resultaten delen. Dit bleek heel succesvol. Ondertussen werken ongeveer 5.000 mensen met een app die zo gecreëerd is. Het beschikbaar stellen van data wordt verwacht van overheden, maar kan ook verwacht worden van autonome bedrijven, die een voorname publieke dienst aanbieden, zoals mobiliteit.

Indien een operator bepaalde standaard data collectief maakt op een centraal platform, dan zullen veel meer organisaties in staat zijn om bijvoorbeeld slimme auto’s of app’s te bouwen. Hierdoor krijg je een gezond maatschappelijk en concurrentieel model en kan de gebruiker zelf nodige keuzes maken. De data zijn dan onderdeel van de zogenaamde. commons (dixit Michel Bauwens) waardoor je veel meer gedecentraliseerde initiatieven genereert.

25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025

De boeiende denkdag werd afgesloten met het formuleren van 25 concrete beleidsmaatregelen om van de zelfrijdende auto een echte game changer te maken naar een duurzame mobiliteit met leefbare en gezellige buurten in 2025.

Zet in op een variabel, sturend prijsbeleid. Maak fiscaliteit sturend richting gebruik in plaats van bezit:

Het uitgangspunt is: autobezit afraden en duurzame alternatieven stimuleren. De maatschappij moet af van het individueel bezit van personenwagens. Een sturend prijsbeleid kan dit mee vorm geven. Het moet er op gericht zijn om de meest duurzame vorm van transport financieel het meest voordelig te maken.

1. Vervang de bedrijfswagencultuur door het mobiliteitsbudget: maak het fiscaal minder voordelig om bedrijfswagens aan te kopen;
2. Maak het fiscaal voordelig om een wagen samen aan te kopen: bv. indien een wagen gedeeld wordt, betaalt de consument 6% BTW, indien niet een hoge BTW (>21%);
3. Geef een subsidie voor de aankoop van elektrische (en CNG) wagens indien het voertuig gedeeld wordt;
4. Maak autobezit duurder;
5. Voer de slimme kilometerheffing in (bv. op basis van aantal passagiers, tijdstip en locatie
van verplaatsing, enz…).
6. Maak het fiscaal voordeliger om in de stad te wonen;
7. Geef fiscale stimuli aan mensen die verhuizen in functie van de werkplaats.
Bepaal een transparant en duidelijk kader waarin gedeelde mobiliteit zich afspeelt:
8. Stel duidelijke voorwaarden en definities op betreffende gedeelde autonome voertuigen (bv. wanneer spreken we over een deelwagen, hoeveel km moet je dan delen,..);
9. Organiseer één mobiliteitsdatabank waarin collectieve data beheerd worden (cfr. Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid of black list voor verzekeringen). Als overheid kan je een standaard (randvoorwaarden om data te verzamelen in eenzelfde format) opleggen. Als je deze standaard hanteert, krijg je toegang tot data;
10. Verduidelijk de regelgeving rond privacy en data en pas het juridisch kader aan i.f.v. zelfrijdende wagens en gedeelde mobiliteit (cfr. aansprakelijkheid);
11. Zet in op standaardisatie (bv. uniforme stekker voor alle elektrische wagens);
12. Beperk het aantal auto’s in steden “Low Ownership Zones”, of “Zero Ownership Zones”;
13. Laat de ontvangende stad bepalen op welke manier een auto de stad binnenkomt;14. Zet in op een totaal gedeelde economie: Het groeimodel van de huidige economie heeft grenzen. Er is nood aan een andere manier van waardecreatie: een maatschappij die niet enkel door winst gedreven is, maar ook op andere waarden zoals geluk, participatie, duurzaamheid, …

Maak een sturend beleid betreffende ruimtelijke ordening:

Voor een financieel haalbare, duurzame en gedeelde mobiliteit is het essentieel dat mensen zich vestigen op plaatsen met voldoende capaciteit op vlak van aanbod van collectief en zelfrijdend vervoer, goede fiets- en wandelinfrastructuur en voorzieningen.

15. Organiseer autostrades met grote zelfrijdende bussen. Aan afritten kunnen passagiers overstappen in kleinere zelfrijdende wagens voor de laatste kilometers;
16. Maak alle voetpaden 2 meter breed en voorzie veilige fietspaden;
17. Organiseer buurtparkings (in plaats van straatparkeren), waar de gedeelde voertuigen op
de meest interessante plaatsen gestationeerd zijn;
18. Laat gedeelde voertuigen op busstroken rijden, zonder de doorstroming van bussen
echter te hinderen;
19. Maak gebruik van bestaande parkeerterreinen van bv. grootwarenhuizen en bedrijven.

Zorg voor gebruiksgemak en sensibilisering:

20. Zet in de eerste plaats in op een modal shift naar stappen, fietsen en openbaar vervoer;
21. Maak één “MOBIB-kaart”, of MOBIB-betaal-app voor alle vervoersmodi (trein, tram, bus,
autodelen, fietsdelen, taxi, …);
22. Stimuleer proefprojecten met zelfrijdende auto’s;
23. Zorg voor collectieve promotie van duurzame, gedeelde mobiliteit (cfr. Promotie
diversiteit in VRT-programma’s);
24. Overweeg gratis openbaar vervoer voor mensen zonder rijbewijs;
25. Organiseer verschillende business modellen en abonnementsformules om de gedeelde
zelfrijdende auto beschikbaar en aantrekkelijk te maken voor een zo groot mogelijke doelgroep (bv. autonome bussen, autonome luxe-wagens, enz…).

Schermafbeelding 2015-06-17 om 14.52.35

Drie “governance hacks” om peer productie om te vormen tot een echt economisch en sociaal systeem

Door Michel Bauwens

Originele tekst P2P Foundation

Het kapitalisme was niet altijd een organisch en dominant systeem. Alvorens het de status verwierf van een volwaardige productiewijze, anders gesteld van een samenhangende manier om waarde te creëren en te verdelen, of van een specifieke vorm van samenleving en beschaving, diende het in te breken in het oude systeem om het naar zijn eigen beeld te kneden. In “zijn boek “De Grote Transformatie” legt Karl Polanyi uit hoe bijvoorbeeld de vroege kooplieden nog steeds afhankelijk waren van ambachtslui en gilden (het zogenaamde ‘putting-out’-systeem) en er aanvankelijk niet in slaagden om van arbeid een koopwaar te maken.

Deze situatie verschilt niet veel van het ‘proto’-productiesysteem dat vandaag in opmars is: peerproductie gericht op gemeengoed (‘commons-oriented peer production), waarbij een gemeenschap van bijdragers, al dan niet betaald, een gemeengoed of ‘commons’ (gedeelde hulpbronnen die beheerd worden door hun gebruikers) creëren in plaats van goederen (koopwaar). Hoe kan deze opkomende, postkapitalistische logica die nu al de logica van arbeid als koopwaar overstijgt, dominant worden? Hoe maken we van peerproductie een organisch systeem? Tegen deze achtergrond stellen de P2P Foundation en soortgelijke netwerken van P2P-activisten een aantal hacks voor.

De centrale kwestie is de volgende: hoe houden we de “waarde”” binnen de sfeer van de commons, zodat die kunnen groeien en zichzelf reproduceren? Of in andere woorden: hoe kunnen we op basis van onze bijdragen in ons levensonderhoud voorzien?”

De copyfair licentie

Een eerste “hack” is de copyfair licentie, een licentie die steunt op wederkerigheid. Waarom is dat nodig? Volgens de traditionele, negentiende-eeuwse definitie van communisme is de General Public Licentie technisch gezien een communistische licentie: “van ieder naargelang zijn bijdragen, voor ieder naargelang zijn noden”. Maar binnen onze huidige politieke economie leidt een dergelijke dynamiek onvermijdelijk tot de overheersing van een economie die gebaseerd is op “vrije en gedeelde hulpbronnen” door grote privéspelers en bovendien tot het gebruik van deze gedeelde hulpbronnen door organisaties die er niet toe bijdragen.

Dit “liberaal communisme” (communisme in dienst van het kapitaal en de liberale waarde van het ‘recht op delen’) is niet noodzakelijk een probleem voor niet-rivaliserende en antirivaliserende hulpbronnen zoals kennis en softwarecode, maar het kan wel problematisch zijn als we spreken over design, zaden en andere vormen van delen die verbonden zijn aan fysieke productie. Als we immers moeten investeren in gebouwen, machines, grondstoffen en salarissen, kan de private overheersing van de open economie een probleem vormen.

Bijgevolg zou een licentie die een of andere vorm van wederkerigheid vereist een aantal voordelen opleveren. De vereiste dat bedrijven die zelf niet bijdragen tot de commons een licentievergoeding zouden betalen, zou een kapitaalstroom genereren naar de sfeer van de commons, zijn gemeenschappen en “Stichtingen” (Foundations). Ten tweede -en belangrijker- zou de vereiste om wederkerigheid te definiëren opnieuw een “morele economie” creëren die positieve sociale externaliteiten zou re-integreren binnen de marktsfeer zelf.

Open coöperatieven

Onze tweede “hack” zou bovendien een dynamiek op gang brengen op het vlak van beheer en eigendom. Wij stellen voor dat commoners eigen “open coöperatieven” zouden oprichten, dus coöperatieven die niet alleen werken voor hun eigen leden, maar structureel en statutair samen commons creëren naast het voorzien van een inkomen voor de coöperatieve arbeiders. In dit model zou de coöperatieve een maatschappelijk doel hebben, niet winstgericht zijn (de winsten worden dan gebruikt om een maatschappelijk doel te realiseren), meerdere stakeholders betrekken, maar ook samen gemeengoed creëren in de vorm van zowel immateriële commons (gedeelde kennis) maar ook gedeelde materiële hulpbronnen (een voorbeeld is de woningcoöperatieve “Allianza Solidaria” in het zuiden van Quito die van zijn leden 100 uur arbeid vraagt voor de creatie van gemeenschappelijke parken).

Deze nieuwe coöperatieven zouden niet langer uitmonden in organisaties die egoïstisch handelen op de kapitaalmarkten ten behoeve van hun eigen leden, maar zouden een gemeengoed creëren dat op natuurlijke wijze tot hun normale activiteiten zou behoren. Een gelijkaardig voorstel is het eigendomsmodel gebaseerd op eerlijk delen (‘fairshares ownership), waarbij het eigendom in vier gelijke parten wordt verdeeld: een voor de stichters, een voor de investeerders, een voor de arbeiders en een voor de gebruikersgemeenschappen.

Open aanvoerketens en open boekhouding

De derde en laatste hack die we voorstellen is de oprichting van open aanvoerketens en open boekhouding. Van zodra er een “ethische ondernemerscoalitie” is opgericht rond de copyfair licentie en/of een sociaal charter met gemeenschappelijke waarden en een oriëntatie naar het gemeengoed, kan op natuurlijke wijze worden overgeschakeld van competitie naar samenwerking en het delen van informatie over productie en boekhouding doorheen het netwerk. Een voorbeeld is Enspiral, een netwerk van sociale ondernemers in Nieuw Zeeland, die binnen hun netwerk transparantie bedrijven.

Dankzij deze hack zou de wederkerige en stigmergische coördinatie van productieve activiteiten die reeds van toepassing is in de immateriële productie van kennis, code en design, ook beginnen met het op gang brengen van een dynamiek van postkapitalistische wederkerige coördinatie in de sfeer van reële fysieke productie.

Als deze drie stappen door verschillende actoren gelijktijdig worden genomen, zou peerproductie op een betekenisvolle manier evolueren naar een functionerend organisch systeem dat in staat is om zichzelf te reproduceren aangezien de bijdragers tot de commons een coöperatief levensonderhoud zouden kunnen creëren. We zouden geëvolueerd zijn van een “communisme van kapitaal” naar een “kapitaal van de commons”.

vertaling: Jean Lievens