vertaald door Bram Crevits

We willen je laten kennismaken met Fair.Coop, The Earth Cooperative voor een eerlijke economie.

Fair.Coop ishet meest recente project van Enric Duran, medestichter van de Cooperativa Integral Catalana. Eén van de belangrijkste doelstellingen van Fair.Coop is om te bouwen aan een nieuw globaal economisch systeem gebaseerd op coöperatie, ethiek, solidariteit en rechtvaardigheid in onze economische verhoudingen.

“Het is onze bedoeling om de transitie te maken naar een nieuwe wereld door economische en sociale ongelijkheid zoveel mogelijk te reduceren, en tegelijk bij te dragen tot een nieuwe globale rijkdom, voor iedereen toegankelijk als commons.”

Fair.Coop steunt op zelf-organisatie via het internet en blijft buiten de controle van natiestaten of overheden. Het combineert de aanbevelingen van de P2P Foundation rond open coöperativisme dat op commons gericht is, met een cryptomunt als transactiemiddel en geldreserve – Faircoin – zonder de beperkingen die eigen zijn aan Bitcoin. Faircon wordt verhandeld op de geldmarkten zoals elke andere cryptomunt of reguliere valuta. We willen een nieuw, gedecentraliseerd economisch systeem creëren: een metasysteem dat op een gedistribueerde manier onafhankelijke systemen ondersteunt, input geeft en verbindt. De handel in cryptomunten op de geldmarkten is de voorbije twee jaar snel toegenomen. Met het concept van Global South kunnen gemeenschappen zich wereldwijd profileren en elkaar ondersteunen. Het is tijd voor het waarmaken van een echt vernetwerkt mondiaal burgerschap. Het is tijd om de verandering waar te maken die van bovenaf niet wordt bereikt: een eerlijk economisch systeem.

Of korter gezegd, zoals we bij Fair.Coop zeggen, het punt is om de wisselmarkt te hacken door het inbrengen van het coöperatie-virus als middel voor wereldwijde economische rechtvaardigheid.

Het plan van Fair.Coop is om samen een beweging te maken en een wereld te bouwen gebaseerd op de volgende principes:

• Herverdeling en economische uitwisseling tussen gelijken
• Open politieke participatie
• Decentralisatie als de organisatiemodel
• Productie van commons
• Delen en verspreiden van open kennis

Fair.Coop heeft een systeem ontwikkeld om deze doelen te bereiken, met daarin noodzakelijke elementen om te bouwen aan een nieuwe economie. Eén daarvan is Faircoin, zoals hierboven reeds vermeld. Maar ook Faircredit, een wereldwijd onderling kredietsysteem als middel om goederen en diensten uit te wisselen, ondersteund door Faircoin. En daarnaast Fairfunds, Fairsavings, Fairmarket, Fairbag en Coopfunding. Alles in detail vind je hier.

Een sleuteldomein voor FairCoop is communicatie en vernetwerking te faciliteren en te ondersteunen tussen alle mogelijke projecten die creëren of produceren onder de Open Source principes.
We willen verbindingen leggen tussen groepen die zich engageren voor het algemeen belang. Vooral ook om te leren samenwerken, meer specifiek rond de immateriële aspecten (kennis, design, context) van dit soort materiële creatie. Daarnaast willen we peer-productie ondersteunen om bij te dragen tot de commons. We doen dit door samenwerking met groepen en gemeenschappen voor wie dit opzet een voordeel kan opleveren, hetzij als middel of grondstof voor hun eigen productie, hetzij voor hun directe consumptie.

We geloven dat het ook voor jou interessant is om je te verbinden met Fair.Coop, aangezien we gemeenschappelijke doelen en idealen hebben op het vlak van coöperatie, solidariteit en open productie. En we nodigen je uit om met ons mee te werken aan een gemeenschappelijk doel: een nieuw mondiaal economisch systeem, gebaseerd op globale rechtvaardigheid. We komen allemaal uit verschillende collectieven en organisaties die alternatieven creëren, maar soms zien we onszelf vastzitten in deze transitie, steeds geconfronteerd met nieuws over een gebrek aan recht in de wereld. Als we willen bouwen aan een alternatief economisch systeem dat rechtvaardig is voor alle mensen, dan moeten we er ons ten eerste van bewust zijn dat we niet alleen staan. Anderen zijn op een andere plaats hetzelfde aan het doen. Het is door dit in te zien dat we ook beseffen dat dit alternatief zich aan het ontwikkelen is, als enige andere uitweg. Bovendien kunnen we leren van elkaar en delen met elkaar, en moeten we geen tijd en middelen verliezen door dezelde problemen op te lossen. Door samen te werken kunnen we meer bereiken dan ooit.

We nodigen je uit om te kijken hoe je kan participeren in dit project, ondermeer hoe je een Fair.Coop lid wordt via het fair.coop sociaal netwerk. Dit sociaal netwerk is Fair.Coop’s belangrijkste participatieforum. Het is een plaats waar we kunnen delen, elkaar kunnen ontmoeten, discussiëren en samen bouwen met alle Fair.Coop gebruikers en leden wereldwijd. Ons netwerk is open voor iedereen en laat toe om deel te nemen in fora, groepen en teams. Als promotoren van Fair.Coop zijn we ervan overtuigd dat dit sociaal netwerk een commons kan worden, zowel door de kwaliteiten van de inhoud als door het ontstaan van projecten gelinkt aan praktijken en concepten zoals open coöperativisme, integrale revolutie, evenwaardige samenwerking, zelf-organisatie, ’empowerment’, digitale commons, en zoveel meer. Er is immens veel technologie beschikbaar om beter in synergie met de planeet te leven, en er rest ons weinig tijd. Het moment is gekomen om te delen wat we weten en onze beste ideeën in de praktijk te brengen.

Ontdek hier hoe je kan participeren met jouw tijd of met andere bijdragen. Aarzel vooral niet om contact op te nemen als je vragen hebt en ontdek onze gezamenlijke mogelijkheden om een nieuwe en rechtvaardige wereld te creëren.

Fair.Coop: Economie, politiek, kennis, samenwerking, productie; dit alles peer-to-peer, open en coöperatief.

In solidariteit en hoop,

Het Fair.Coop team

VARIATIE BRIEF B – OPEN KENNIS

“Intellectuele eigendom is slecht voor de vooruitgang van de menselijke soort, en bevoordeelt privébelangen. Kennis wordt geprivatiseerd ongeacht het feit dat “toen ik in staat was verder te kijken, was het omdat ik op de schouders van reuzen kon staan.”
[..]
We geloven dat het ook voor jou interessant is om je te verbinden met Fair.Coop, omdat we gemeenschappelijke doelen en idealen hebben op het vlak van coöperatie, open kennis, P2P praktijken en open productie. We nodigen je uit om met ons samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: globale economische rechtvaardigheid. Kennis is van nature vrij, en we willen het huidig stelsel doorbreken door het promoten van het gebruik van open Copyleft of Creative Commons licenties of andere mechanismen voor de bescherming van de Commons tegen privé winstbejag, met ondermeer de Peer Production License en andere Commons Based Reciprocity Licenses (of CBRLs). We organiseren ons van onderuit op een directe, gedecentraliseerde manier en halen ons voordeel uit de transparantie die het Internet biedt om een andere politiek weer te geven.

VARIATIE BRIEF C – FAIRTRADE
FairMarket is ontworpen als een virtuele plek met een veelheid aan verkoopsruimtes. FairMarket biedt door coöperatieve leden geproduceerde goederen en diensten aan aan iedereen (ook niet-FairCoop leden), en promoot daarmee FairCoop en stimuleert andere projecten en individuen om deel te worden van de coöperatieve.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *